Karta Dużej Rodziny

logo KDR

KARTA DUŻEJ RODZINY 

 

CEIDG

 

 

epuap

 

 

Placówki POZ w Małopolsce 

nfz logo

Wykaz placówek Podstawowej opieki zdrowotnej 

oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne

Udostępnij

ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA URZĘDU MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE

• Urząd realizuje zadania należące do Burmistrza, Rady, Komisji Rady oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy.

• Urząd zapewnia obsługę prawną gminnym jednostkom organizacyjnym, chyba, że statut gminnej jednostki organizacyjnej stanowi inaczej.

• Obsługę prawną prowadzi na podstawie umowy cywilno-prawnej kancelaria prawna.

 


 

Do zakresu działania Urzędu należy:

1) Zapewnienie warunków należytego wykonywania zadań spoczywających na Gminie 
w tym:
a) zadań własnych Gminy,
b) zadań zleconych Gminie na podstawie ustaw w tym, organizację i przeprowadzenie wyborów powszechnych i referendów,
c) zadań powierzonych, wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej i samorządowej,
d) zadań powierzonych w drodze porozumienia komunalnego,

2) Zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji,
a w szczególności:
a) przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji i postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowanie innych czynności prawnych przez organy Gminy,
b) wykonywanie na podstawie udzielonych upoważnień czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Gminy,
3) Zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania i rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,

4) Przygotowanie projektów uchwał Rady w tym budżetu Gminy, wykonywanie uchwał Rady, zarządzeń ogólnych, zarządzeń wewnętrznych, pism okólnych, regulaminów
i instrukcji Burmistrza oraz ich realizacja,

5) Zapewnienie warunków organizacyjnych dla pracy Rady i jej Komisji,

6) prowadzenie zbiorów przepisów prawa miejscowego i udostępnianie go do wglądu w siedzibie Urzędu,

7) Wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,
b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
c) przechowywanie akt i prowadzenie w tym celu archiwum zakładowego,
d) przekazywanie akt do archiwum państwowego.