wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Niedziela, 16 czerwca 2019 Imieniny: Aliny, Anety, Benona
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Meldunek na pobyt stały


Przy czynnościach meldunkowych wymagana jest obecność właściciela nieruchomości lub osoby posiadającej tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, który zobowiązany jest udokumentować swoje uprawnienie do budynku (dokumentem potwierdzającym tytuł prawny może być w szczególności umowa cywilno-prawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu).

Czynności dokonać można w formie pisemnej na formularzu w organie gminy lub w formie dokumentu elektronicznego.

 

Przedłożyć należy następujące dokumenty:

  wypełniony druk ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO (osoba meldująca się oraz właściciel składają podpisy w obecności urzędnika)

    w przypadku dzieci nie posiadających dowodu osobistego wymagany jest odpis aktu urodzenia (do wglądu).

    tytuł prawny do nieruchomości, zaświadczenie o nadaniu numeru (w przypadku nowego budynku).


pogoda.net