wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Piątek, 27 listopada 2020 Imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Meldunek na pobyt czasowy


Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne

Zameldowanie/Wymeldowanie – pobyt czasowy

Kogo dotyczy

     

-  obywateli polskich, przebywających na terenie RP, którzy zobowiązani są do zameldowania się w miejscu pobytu lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca 

-  obywateli polskich,którzy opuszczają miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu zobowiązanych do dokonania wymeldowania

-  obywateli polskich przebywających poza granicamiRP, zobowiązanych do zgłoszenia swojego wyjazdu, najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu czasowego, co skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu czasowego 

-  cudzoziemców  będących obywatelami państwa członkowskiego UE,  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -  strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, obywateli Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin, przebywających na terytorium RP, zobowiązanych do zameldowania się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca

-  pozostałych cudzoziemców przebywających na terytorium RP, zobowiązanych do dokonania obowiązku meldunkowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia, przy czym okres pobytu czasowego pod określonym adresem nie może przekroczyć okresu, w którym cudzoziemiec może legalnie przebywać na terytorium RP, zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego prawo pobytu

-  za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

-  obowiązkumeldunkowego można dokonać przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym, udzielonym w formie pisemnej

 

Wymagane dokumenty

-  Formularz zgłoszenia pobytu czasowego/formularz wymeldowania, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru

-  dowód osobisty, paszport, karta pobytu, ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca

-  potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, którym w szczególności może być umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej, wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu

-  do zgłoszenia zameldowania w formie dokumentu elektronicznego wnioskodawca zobowiązany jest do dołączenia dokumentu elektronicznego, potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, a w przypadku niemożności jego uzyskania odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu. Obywatel nie posiadający tytułu prawnego do lokalu zobowiązany jest do załączenia dokumentu elektronicznego zawierającego oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzające pobyt w lokalu, a w przypadku niemożności uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów

-  oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie, jeżeli opłata jest wymagana, w przypadku dokonywania czynności meldunkowych przez pełnomocnika

-  dowód osobisty lub paszport pełnomocnika

-  w przypadku zgłoszenia pobytu drogą elektroniczną przez pełnomocnika, niezbędne jest dołączenie pełnomocnictwa

 

Opłaty

17 zł za wydanie zaświadczenia na wniosek o zameldowaniu na pobyt czasowy zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, zał. cz. II ust. 21 (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000), w przypadku braku zwolnienia z opłaty 

 

17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, jego odpisu, wypisu lub kopii zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, zał. cz. IV (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)

 

Opłaty należy dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy: 61 1240 4748 1111 0000 4874 7422   

 

 

Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

pok. 101, I piętro

tel. 270 40 30, wew. 23, 24.

 

Miejsce składania dokumentów

 

Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne ul. Bruchnalskiego 36 32-040 Świątniki Górne, I piętro, pok. 101 osobiście albo za pośrednictwem platformy e-PUAP (wymagany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty).

 

Termin załatwienia sprawy

 

niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

Forma załatwienia wniosku

 

 

zaświadczenie o zameldowaniu wydawane na wniosek przy zameldowaniu na pobyt czasowy w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego

 

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r., poz. 1382 ze zm.)

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 poz. 2411)

 

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.)

 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000) 

 

Tryb odwoławczy

 

w przypadku decyzji administracyjnej Organem Odwoławczym jest Wojewoda Małopolski w Krakowie. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne.

 


pogoda.net