wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Piątek, 27 listopada 2020 Imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Nadawanie numeru PESEL


Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne

Nadawanie i zmiana numeru PESEL

Kogo dotyczy

 

      Nadanie numeru PESEL z urzędu dotyczy:

-  dzieci obywateli polskich zamieszkujących na terytorium RP, dzieci cudzoziemców zamieszkujących na terytorium RP -  przy  sporządzaniu akt urodzenia,

-  obywateli polskich zamieszkujących na terytorium RP, cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przy zameldowaniu na pobyt stały albo czasowy powyżej 30 dni,

-  obywateli polskich zamieszkujących na terytorium RP w związku z ubieganiem się o wydanie dowodu osobistego,

-  obywateli polskich zamieszkujących poza granicami RP w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości.

      Nadanie numeru PESEL na wniosek dotyczy:

-  osób nieposiadających miejsca zameldowania - organem właściwym jest organ gminy na terenie, którego znajduje się siedziba pracodawcy. W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy – organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy,

-  osób obowiązanych do posiadania numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów. We wniosku o nadanie numeru PESEL należy podać podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL.

      Zmiana numeru PESEL dotyczy:

-  sprostowania daty urodzenia zmiany płci,

-  nadania numeru PESEL na skutek omyłki organu administracji publicznej mającej wpływ na numer PESEL lub wprowadzenia w błąd organu administracji publicznej co do tożsamości osoby.

 

Wymagane dokumenty

 

-  Wniosek o nadanie numeru PESEL (druk wniosku stanowi załącznik nr 1) wraz z dokumentami potwierdzającymi dane we wniosku (np. paszport, akty stanu cywilnego).

-  Podstawę rejestracji danych cudzoziemca stanowi ważny dokument podróży, w przypadku cudzoziemca posiadającego status UE – dowód osobisty.

-  Pisemne pełnomocnictwo dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

-  W przypadku reprezentowania cudzoziemca – oryginał lub poświadczoną kopię paszportu lub dowodu osobistego w przypadku cudzoziemca, posiadającego status UE.

-  W przypadku reprezentowania obywatela polskiego – akt urodzenia, poświadczenie obywatelstwa polskiego.

 

Opłaty

 

Usługa nadania numeru PESEL jest  nieodpłatna.

17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, jego odpisu, wypisu lub kopii zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej, zał. cz. IV (Dz. U. z 2019r., poz. 1000) 

 

Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

pok. 101, I piętro

tel. 270 40 30, wew. 24, 23.

 

Miejsce składania dokumentów

 

Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne – Dziennik Podawczy

ul. Bruchnalskiego 36

32-040 Świątniki Górne.

Za pośrednictwem platformy e-PUAP (wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP).

 

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Forma załatwienia wniosku

 

 

Powiadomienie o nadaniu numeru PESEL.

 

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r., poz. 1382 ze zm.)

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2015 r. poz. 1984)

 

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców(Dz. U. z 2018 poz. 2484)

 

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.)

 

Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 poz. 1000).

 

 

Tryb odwoławczy

 

Na pozostawienie sprawy bez rozpoznania służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, za pośrednictwem tutejszego organu. Stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia w przypadku nie załatwienia sprawy w terminie, do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem tutejszego organu.

 


pogoda.net