wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Niedziela, 16 czerwca 2019 Imieniny: Aliny, Anety, Benona
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Udostępnianie danych


Zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (Dz.U. 2010 Nr 217 poz. 1427 z późn. zm) dane mogą być udostępnione osobom oraz jednostkom organizacyjnym, które wykażą interes prawny oraz innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykżą interes faktyczny, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą. Wnioski składane przez wskazane osoby oraz podmioty są wnioskami odpłatnymi.

Podmioty wskazane w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2010 Nr 217 poz. 1427 z późn. zm) uprawnione do uzyskania danych nieodpłatnie:
1) organy administracji publicznej, sądy i prokuratura;
2) Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Celno-Skarbowa, Żandarmeria Wojskowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Biuro Ochrony Rządu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organy wyborcze, i straże gminne (miejskie);
3) komornicy sądowi – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego;
4) państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
5) Polski Czerwony Krzyż – w zakresie danych osób poszukiwanych.

Podmiotom udostępnia się dane jednostkowe, na ich wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wymagane dokumenty:

    Wypełniony wniosek o udostępnienie danych

    Dowód dokonania opłaty. Opłata za udostępnienie danych jednostkowych wynosi 31 zł.


Przez dane jednostkowe należy rozumieć informacje uzyskane z rejestrów, dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
W tym przypadku interes prawny winien być wykazany w stosunku do adresata. Wykazanie interesu prawnego w stosunku do pojedynczych osób, nawet gdy są zameldowane pod tym samym adresem oznacza, iż opłata za udostępnienie danych wynosi wielokrotność kwoty 31 zł.

   W przypadku gdy wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika, do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

    Dokumenty potwierdzające interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych.

 

 


pogoda.net