wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Sobota, 31 października 2020 Imieniny: Urbana, Saturnina, Izabela
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Dowód osobisty - utrata


         

Urząd

Miasta i Gminy Świątniki Górne

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Kogo dotyczy

 

Ø  posiadacza dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony

Ø  posiadacza dowodu osobistego, nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w imieniu którego zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator

 

Wymagane dokumenty

 

Ø  formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (druk wniosku stanowi załącznik nr 1) w przypadku osobistego zgłoszenia w organie gminy

Ø  formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (druk formularza stanowi załącznik nr 2) w przypadku zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.). Formularz musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-puap, podpisem osobistym

Ø  uszkodzony dowód osobisty, który należy przekazać do organu gminy osobiście lub za pośrednictwem poczty

Ø  inny dokument tożsamości, jeśli jest dostępny w przypadku zgłoszenia utraty dowodu

 

 

Opłaty

 

Usługa jest nieodpłatna

 

 

Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych pok. 101, I piętro

tel. 270 40 30, wew. 24, 23.

 

Miejsce składania dokumentów

 

Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne ul. Bruchnalskiego 36 32-040 Świątniki Górne, I piętro, pok. 101

Za pośrednictwem platformy e-PUAP (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty)

 

Termin załatwienia sprawy

 

Niezwłocznie

 

Forma załatwienia wniosku

 

 

 

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego

 

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia dnia 06.08.2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r., poz. 653)

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu  (Dz. U. z 2019 r. poz. 224)

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400)

 

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.)

 

Tryb odwoławczy

 

-

 

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - FORMULARZ

http://swiatniki-gorne.pl/data/other/formularz_zgloszenia_utraty_lub_uszkodz.pdf

pogoda.net