wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Sobota, 31 października 2020 Imieniny: Urbana, Saturnina, Izabela
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Dowód osobisty - wydanie


        

Urząd

Miasta i Gminy Świątniki Górne

      Wydanie dowodu osobistego

Kogo dotyczy

 

      Dowód osobisty wydaje się na wniosek i nieodpłatnie. Dotyczy:

Ø  osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych

Ø  osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w imieniu których wniosek o wydanie dowodu  składa rodzic, opiekun prawny lub kurator

Ø  osoba obowiązana do posiadania dowodu może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin

Ø  wniosek o wydanie dowodu osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia

Ø  odbiór dowodu wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wymaga obecności tej osoby, z wyjątkiem sytuacji, gdy osoba była obecna przy składaniu wniosku albo nie ukończyła 5 roku życia

Ø  odbioru dowodu osobistego dokonuje jego posiadacz osobiście w siedzibie organu gminy, w którym złożono wniosek, na formularzu odbioru dowodu osobistego. Przy odbiorze dokumentu jego posiadacz może ustalić 4-o cyfrowykod PIN1 do certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia, 6-o cyfrowy kod PIN2 do certyfikatu podpisu osobistego. Ustalenie kodów jest dobrowolne i może zostać dokonane w późniejszym terminie w dowolnym urzędzie. Ponadto posiadacz dowodu otrzymuje kopertę z kodem odblokowującym PUK, który można odebrać tylko w urzędzie, w którym złożono wniosek o wydanie dowodu

Ø  odbioru dowodu dla osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych  lub ubezwłasnowolnionej dokonuje rodzic, opiekun prawny. Dowód dla tej grupy osób posiada tylko certyfikat potwierdzenia obecności. Nie ustala się kodów PIN, nie wydaje się koperty z kodem odblokowującym PUK

Ø  odbioru dowodu dla osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje jego posiadacz, rodzic albo kurator. Dowód dla tej grupy osób posiada certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia oraz fakultatywnie certyfikat podpisu osobistego. Kod PIN może ustalić tylko posiadacz dowodu osobistego. On również otrzymuje kopertę z kodem odblokowującym PUK.

Ø  dowód wydany osobie małoletniej może odebrać rodzic, który nie składał wniosku o jego wydanie

Ø  osoba odbierająca dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód o ile nie została zgłoszona jego utrata

Ø  jeżeli złożenie wniosku w organie gminy o wydanie dowodu jest niemożliwe, wnioskodawca zawiadamia organ gminy o niemożności złożenia wniosku spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną nie dającą się pokonać przeszkodą. Organ gminy zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności uniemożliwią przyjęcie wniosku. W tym przypadku odbioru dowodu może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru

Ø  w przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie należy niezwłocznie wystąpić o wydanie nowego dowodu osobistego

 

Wymagane dokumenty

Ø  wniosek o wydanie dowodu osobistego (druk wniosku stanowi załącznik nr 1) składany osobiście w siedzibie organu gminy w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.)

Ø  dokumenty potwierdzające dane we wniosku: dotychczasowy dowód osobisty, ważny dokument paszportowy, inny dokumenty zawierający fotografię w przypadku braku dowodu osobistego bądź paszportu, dokument podróży lub inny dokument tożsamości w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie

Ø  aktualna, kolorowa fotografia, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, na jasnym tle z równomiernym oświetleniem, odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez okularów z ciemnymi szkłami, bez nakrycia głowy, bądź plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492x633 piksele i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB o wymiarach 35x45mm

Ø  osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. Wówczas do wniosku załącza się orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777 i 935) lub w przypadku wniosku składanego w formie elektronicznej – scan orzeczenia, opatrzony podpisem elektronicznym, zaufanym albo osobistym

Ø  osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. Wówczas do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej lub w przypadku wniosku składanego w formie elektronicznej – scan zaświadczenia, opatrzony podpisem elektronicznym, zaufanym albo osobistym

 

 

Opłaty

 

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

 

 

Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

pok. 101, I piętro

tel. 270 40 30, wew. 23, 24.

 

Miejsce składania dokumentów

 

Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne ul. Bruchnalskiego 36 32-040 Świątniki Górne, I piętro, pok. 101 osobiście albo za pośrednictwem platformy e-PUAP (wymagany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty).

 

Termin załatwienia sprawy

 

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony.  

 

Forma załatwienia wniosku

 

 

 

Wydanie dowodu osobistego, odmowa wydania dowodu osobistego w formie decyzji administracyjnej, stwierdzenie nieważności dowodu osobistego w formie decyzji administracyjnej

 

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia dnia 06.08.2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r., poz. 653)

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu  (Dz. U. z 2019 r. poz. 224)

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400)

 

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.)

 

Tryb odwoławczy

 

Odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję  w przypadku decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

 

 

Wydanie dowodu osobistego - WNIOSEK

http://swiatniki-gorne.pl/data/other/wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego.pdf

pogoda.net