wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Wtorek, 4 sierpnia 2020 Imieniny: Dominika, Jana
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Struktura Urzędu


Burmistrz
n n

Zakres działań:

Do zakresu zadań, uprawnień i obowiązków Burmistrza należy w szczególności:

 • kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • pełnienie funkcji kierownika Urzędu Miasta i Gminy i nadawanie Urzędowi Miasta i Gminy regulaminu organizacyjnego,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • przedkładanie Wojewodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń ustanawiających przepisy porządkowe,
 • sprawowanie kontroli i nadzoru nad działalnością organów jednostki pomocniczej w zakresie określonym w statucie jednostki pomocniczej,
 • wydawanie, w przypadkach nie cierpiących zwłoki, przepisów porządkowych i przedstawianie ich do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady Miejskiej oraz przesyłanie ich do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i Staroście Powiatu,
 • wykonywanie uchwał Rady Miejskiej,
 • wnioskowanie do Rady Miejskiej w sprawie powoływania i odwoływania Skarbnika Gminy,
 • powoływanie i odwoływanie w drodze zarządzenia swojego zastępcy,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • udzielanie pełnomocnictwa kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy nie posiadających osobowości prawnej, do jednoosobowego działania,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych,
 • prawo upoważnienia swojego zastępcy lub innych pracowników urzędu do wydawania w imieniu Burmistrza decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • przygotowanie uchwały budżetowej, wnioskowanie w sprawie zmian tej uchwały oraz przedkładanie jej Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
 • wyrażanie zgody na wprowadzanie przez Radę Miejską zmian w projekcie budżetu Gminy,
 • wykonywanie budżetu Gminy,
 • przedstawianie Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej półrocznej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy,
 • przygotowywanie projektów uchwał,
 • sprawowanie funkcji szefa obrony cywilnej Gminy,
 • sprawowanie funkcji przewodniczącego Gminnego Komitetu Przeciwpowodzio-wego,
 • opracowywanie planu operacyjnego ochrony ludności przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
 • przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków,
 • ustalanie pracownikom zakresów czynności,
 • wykonywanie innych zadań prawem przypisanych.
pogoda.net