wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Sobota, 31 października 2020 Imieniny: Urbana, Saturnina, Izabela
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym - Typ A - wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach; Typ B - tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna. Termin naboru 04.04.2016 - 18.04.2016


Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy,
Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym,
Typ A - wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach;
Typ B - tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

 III kwartał   2016 roku

 

Miejsce i sposób składania wniosków

 Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu informatycznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 4 kwietnia 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 18 kwietnia 2016 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).  W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z SzOOP RPO WM w ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się są wszystkie podmioty –z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności:

 • przedsiębiorcy i pracodawcy,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy,
 • organizacje pozarządowe,

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zakres wsparcia udzielonego na rzecz dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 obejmuje następujące działania:

a)    tworzenie nowych miejsc opieki, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych formach opieki przewidzianych ustawą (Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1457). Zgodnie z treścią RPO wsparcie może dotyczyć miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennego opiekuna),

b)    dostosowanie miejsc opieki na dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;

c)    sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi lub wynagrodzenia dziennego opiekuna dla opiekunów dzieci. Wsparcie dostępne jedynie dla osób pozostających bez pracy (bezrobotnych oraz biernych zawodowo) pozostających poza rynkiem pracy ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3. Pokrycie kosztów obejmuje opiekę nad konkretnym dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym lub wynagrodzenie opiekuna dziennego w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Sfinansowanie powyższych kosztów nie może stanowić kosztów związanych z zapewnieniem finansowania działalności bieżącej nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Ponadto jedynie w ramach inicjatywy na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna możliwe będzie:

a)  podnoszenie kompetencji osób zamierzających pełnić funkcję opiekuna dziennego poprzez sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego,

b)  działania informacyjno – promocyjne dotyczące korzystania z tej formy opieki oraz pełnienia funkcji opiekuna (wyłącznie w połączeniu
z innymi formami wsparcia).

W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 możliwe są m.in. następujące kategorie działań:

a) dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowalnych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp.;

b) zakup i montaż wyposażenia (w tym m.in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki);

c) zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;

d) wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;

e)  modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;

f) zapewnienie  bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty żywienia dzieci;

g)  inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.(pdf. 0,45 MB)

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu  wynosi 85% (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną). 

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną, maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu, wynika  z  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie pomocy de minimis i pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

36 650 040,00 zł

 

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu  (pdf. 1 MB)
Załączniki do Regulaminu konkursu (zip. 17 MB)

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu. (pdf. 1MB)

Wzory umów o dofinansowanie projektów stanowią Załączniki nr 7 (zip. 1,5 MB) 
i   Załącznik 7a (zip. 1,3 MB) do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 9 do Regulaminu konkursu. (pdf. 0,5 MB)

 

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

 • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Małopolsce:
  ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków
  tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941
  e-mail: fem@umwm.pl
pogoda.net