wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Sobota, 31 października 2020 Imieniny: Urbana, Saturnina, Izabela
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Ogłoszenie programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Termin składania wniosków do 15.04.2016 r.


Ministerstwo Sportu i Turystyki dnia 26 lutego 2016 r. podało informację o ogłoszeniu Programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.


Program „Klub” ma na celu wsparcie lokalnych środowisk sportowych, w których centrum aktywności fizycznej ma stanowić klub sportowy. Ma to być miejsce kształcenia talentów sportowych.

Decyzja Ministra Sportu i Turystyki w sprawie ogłoszenia Programu „KLUB” weszła w życie 29.02.2016.

Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację programu, już w pierwszym roku finansowania, przeznaczyło kwotę 15 milionów złotych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Z tych pieniędzy zostanie wspartych finansowo ponad 1000 klubów sportowych działających często w trudnych warunkach ekonomiczno-organizacyjnych.

Kwota dofinansowania może zostać przeznaczona na wynagrodzenia dla szkoleniowca, dofinansowanie sprzętu sportowego lub organizację obozu sportowego.

W ramach Programu „KLUB” łączna kwota wnioskowanej dotacji wynosi 10 000 zł – w przypadku klubu jednosekcyjnego oraz 15 000 zł w przypadku klubu posiadającego więcej niż jedną sekcję.

 

Regulamin Konkursu:

Złóż wniosek:

Strona www:

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE PROGRAMU „KLUB”

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 15 kwietnia 2016 r.
Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie nastąpi nie później niż do dnia 15 czerwca 2016 r.  Program może być realizowany wyłącznie w okresie od 1 kwietnia do 15 grudnia 2016 r.

1.       Kto jest uprawniony do uzyskania dofinansowania?

Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia lub związków stowarzyszeń), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

2. W jakiej wysokości można uzyskać dofinansowanie na realizację Programu „KLUB”?

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Na realizację Programu w 2016 roku przeznacza się kwotę 15 000 000 zł. Łączna kwota wnioskowanej dotacji w ramach Programu „KLUB” może być wyłącznie na poziomie 10 000 zł w przypadku klubu jednosekcyjnego oraz 15 000 zł w przypadku klubu posiadającego więcej niż jedną sekcję.

3. Co oznacza sformułowanie „klub wielosekcyjny”?

Klub wielosekcyjny to podmiot prowadzący szkolenie sportowe w więcej niż jednym sporcie np.: piłka siatkowa i koszykówka. Dofinansowanie w programie KLUB może dotyczyć wyłącznie prowadzenia szkolenia w poszczególnych sekcjach sportowych.

4. Gdzie pobrać wniosek wraz z załącznikami?

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT MSiT, link do aktywacji https://wnioski.msit.gov.pl/Login.aspx?ReturnUrl=%2f Należy podkreślić, że aby wypełnić procedurę naborową programu, należy przesłać wniosek równocześnie w systemie AMODIT oraz w formie papierowej (po wydrukowaniu i podpisaniu) na adres na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14 z dopiskiem na kopercie Program "KLUB" - nabór na 2016 r (wniosek można doręczyć osobiście w kancelarii głównej MSiT). Wnioski wraz z załącznikami przesłane wyłącznie w wersji papierowej nie będą rozpatrywane, analogicznie, w przypadku przesłania wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej. Dokumentacja przesłana w wersji papierowej musi być zgodna z wersją elektroniczną przesłaną w systemie AMODIT. Datą złożenia wniosku o dofinansowanie jest data dostarczenia do siedziby MSiT lub data stempla pocztowego. Wnioski muszą być podpisane przez osoby uprawnione/upoważnione (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy. W przypadku składania kopii zaświadczeń, wypisów lub innych dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem „za zgodność z oryginałem”. Kopie pozbawione klauzuli „za zgodność z oryginałem” nie będą uwzględniane. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu. Wszystkie rubryki formularza wniosku oraz stosownych załączników powinny być wypełnione w sposób wyczerpujący.

5. Na jakie działania może zostać przeznaczone dofinansowanie w ramach Programu „KLUB”?

Dofinansowanie może być przeznaczone dla szkoleniowca (trenera, instruktora, nauczyciela wf), który prowadzi zajęcia sportowe w klubie wyłącznie z dziećmi i młodzieżą szkolną do 18 roku życia. Wysokość dofinansowania wynagrodzenia szkoleniowca w programie wynosi 6000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 9000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego) - w obu wariantach wynagrodzenie może zostać podzielone pomiędzy kilku szkoleniowców. Zalecane jest rozdysponowanie dofinansowania wynagrodzenia dla szkoleniowca w ramach całego okresu realizacji zadania, wskazanego we wniosku. Kwota przeznaczona na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego lub organizacji obozu sportowego w dowolnej proporcji finansowej (którego uczestnikami mogą być wyłącznie dzieci i młodzież do 18 roku życia) wynosi 4000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 6000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego). Łączna kwota wnioskowanej dotacji w ramach Programu KLUB nie może przekroczyć 10 000 zł – w przypadku klubu jednosekcyjnego oraz 15 000 zł w przypadku klubu posiadającego więcej niż jedną sekcję. Kwota dotacji ze środków publicznych udzielanych wnioskodawcy w roku poprzedzającym złożenie wniosku w naborze nie może przekroczyć kwoty 300 tys. zł (brutto) - do wniosku należy dołączyć stosowny bilans finansowy za ostatni rok obrachunkowy oraz sprawozdanie merytoryczne z działalności wnioskodawcy za rok poprzedzający złożenie wniosku.

6. Czy nowopowstały klub, może złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu „KLUB” ?

Wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata (rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu). Okres trzyletniego funkcjonowania klubu liczony jest od daty złożenia wniosku w naborze.

7. Jaki sprzęt sportowy można zakupić w ramach programu?

Sprzęt sportowy zakupywany w ramach programu KLUB nie powinien być sprzętem osobistym (dresy, koszulki, obuwie sportowe itp.). Wskazane jest aby kluby dokonywały zakupu sprzętu bądź urządzeń sportowych niezbędnych do prowadzenia szkolenia sportowego w zależności od specyfiki poszczególnych sportów (np. piłki, materace, pachołki, znaczniki, siatki, rakietki, urządzenia do ćwiczeń siłowych, bramki, rowery, kajaki itp.)

8. Czy kluby będą musiały przewidzieć udział środków własnych w ramach starania się o uzyskanie dofinansowania Programu „KLUB”?

Kosztorys zadania, o dofinansowanie którego ubiega się wnioskodawca, musi przewidywać udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł nie mniejszy niż 10 % całości kosztów zadania (w przypadku wnioskowania o kwotę 10 tys. zł udział własny musi wynosić co najmniej 1111,12 zł., analogicznie wnioskując o kwotę 15 tys. zł udział własny musi wynosić co najmniej 1666,67 zł.) Udział własny może być pokryty np. ze środków jednostek samorządu terytorialnego (w formie pieniężnej bądź udostępnianej infrastruktury – na podstawie stosownej umowy z określeniem kwoty usługi), Unii Europejskiej, sponsorów lub własnych. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez MSiT (np. otrzymanych w ramach innych naborów i konkursów).

9. Czy jest określona liczba dni obozu sportowego?

W programie nie określono minimalnych wymagań ilościowych dot. organizacji obozu sportowego, jednakże należy zwrócić uwagę na efektywność, rzetelność i racjonalność wydatkowania środków publicznych. Krótkie (weekendowe) zgrupowanie z przyczyn oczywistych nie będzie miało istotnej wartości szkoleniowej (w całym procesie szkolenia) w stosunku do np. tygodniowego obozu sportowego. Dlatego też, należy kierować się optymalizacją procesu szkoleniowego oraz racjonalnego wykorzystania środków publicznych preliminując działania związane z tym elementem dofinansowania.

 10. Jakie są wymagane dokumenty do złożenia wniosku w Programie „KLUB”?

Wymagana dokumentacja:

Wniosek wraz z załącznikami:

1) załącznik 1 – zakres rzeczowy zadania,

2) załącznik 2 – preliminarz kosztów bezpośrednich,

3) załącznik 2a – specyfikacja sprzętu sportowego,

4) załącznik 3 - program zadania,

5)sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans) dotyczące działalności wnioskodawcy za rok poprzedzający złożenie wniosku,

Do wniosku należy dołączyć aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych na dzień składania wniosku o dofinansowanie.

Ponadto, należy dołączyć Statut wnioskodawcy potwierdzony za zgodność z oryginałem (na każdej stronie przez osoby upoważnione/uprawnione).

Informacja dotycząca wypełniania załączników:

1. Wszystkie pola wniosku muszą zostać czytelnie i wyczerpująco wypełnione.

2. Wniosek, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone do wniosku muszą zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania danego wnioskodawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu.

3. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

4. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do wniosku.

5. W przypadku złożenia załącznika w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany jak oryginał i opatrzony datą.

6. W razie zaistnienia zmian upoważnień w trakcie procedury wyłaniania wniosków do realizacji należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o tym fakcie MSiT.

11. Czy sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans) należy złożyć za 2014 czy 2015 rok, w sytuacji gdy sprawozdania finansowe (bilans) zatwierdzane są w terminie do 30 czerwca?

W sytuacji gdy klub jeszcze nie sporządził bilansu bądź nie został jeszcze zatwierdzony przez zarząd klubu, wymagane jest przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego (bilansu) dotyczącego działalności wnioskodawcy za 2014 r.

12. Jak pozyskać informację o ilości punktów zdobytych w systemie współzawodnictwa sportowego?

Instytut Sportu w Warszawie prowadzi klasyfikację klubów sportowych w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego (http://www.sport-mlodziezowy.pl/index.php/2014-06-19-07-22-42) obejmujący krajowe zawody mistrzowskie w następujących kategoriach wiekowych: młodzika, Juniora młodszego, Juniora, Młodzieżowca. Pod wskazanym adresem strony internetowej można sprawdzić czy klub „punktował” w systemie. Jeżeli Klub nie bierze udziału w systemie współzawodnictwa sportowego – nie jest to błąd formalny mający wpływ na ocenę wniosku.

13. Co zrobić w sytuacji gdy jest problem z wypełnieniem poszczególnych rubryk wniosku (brak edycji wymaganych pól wniosku lub załączników itp.)

Jakiekolwiek problemy techniczne wynikające z obsługi elektronicznego generatora wniosków AMODIT, należy zgłaszać pod adresem: pomoc.wnioski@msit.gov.pl

 

pogoda.net