wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Sobota, 31 października 2020 Imieniny: Urbana, Saturnina, Izabela
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

RPO Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje. Planowany termin naboru od 06.06.2016 do 31.10.2016 r.


Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy,
Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przez rozstrzygnięcie konkursu należy rozumieć podjęcie uchwały ZWM zatwierdzającej listę ocenionych projektów i przyznane oceny. Z uwagi na charakter oceny i okres trwania naboru przewiduje się dokonywanie cyklicznych rozstrzygnięć konkursu po zakończeniu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poszczególnych rund naboru.

Pierwsze rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest w sierpniu 2016 r.

Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu to grudzień 2016 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania WOD stanowiącą Załącznik nr 3 do Regulaminu i złożyć za pomocą systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.plLink prowadzi do serwisu zewnętrznego. System będzie dostępny od dnia 6 czerwca 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 31 października 2016 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Poddziałania 1.2.3 RPO WM można realizować następujący typ projektu:

  • Mały bon na innowacje – do 50 000 PLN wydatków kwalifikowanych
  • Duży bon na innowacje – do 100 000 PLN wydatków kwalifikowanych

Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone wyłącznie na zakup:

1.    Usług badawczo-rozwojowych:

a)    usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych;

b)    usługi w zakresie wzornictwa.

2.    Usług proinnowacyjnych kwalifikowanych w ramach małego bonu na innowacje lubjako element dużego bonu na innowacje – wyłącznie jako część szerszego projektu obejmującego usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, bądź usługi w zakresie wzornictwa obejmuje:  

a)    usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych;

b)    usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab);

c)    usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań;

d)    usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym,

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie wskazano w Rozdziale 2 Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi  16 823 592,00 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

  • 90% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz pierwszy w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM;
  • 80% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz drugi w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM.

Maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu

  • dla małego bonu na innowację maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 50 000 PLN,
  • dla dużego bonu na innowację maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 100 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik nr 1 - Kryteria oceny

Załącznik nr 2 - Wzór wniosku o dofinansowanie z załącznikami:

Załącznik nr 1 do Wniosku o dofinansowanie - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 2 do Wniosku o dofinansowanie - Dokumentacja z rozeznania rynku

Załącznik nr 3 - Instrukcja wypełniania WOD

Załącznik nr 4 - Regulamin korzystania z systemu e-RPO

Załącznik nr 5 - Regulamin pracy KOP z załącznikiem:

Załącznik nr 1, 2a, 2b do Regulaminu KOP

Załącznik nr 6 - Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych do konkursu

Załącznik nr 7 - Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 8 - Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Załącznik nr 9 - Inteligentne Specjalizacje Województwa Małopolskiego, Uszczegółowienie Obszarów Wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020

Załącznik nr 10 - Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 11 - Wzór raportu z realizacji usługi

Załącznik nr 12 - Instrukcja dotycząca minimalnego zakresu studium wykonalności.

Inne ważne informacje:

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu.

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Departament Zarządzania Programem Operacyjnym (ZPO) - Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt.- pt. 8:00 – 16:00). Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu (12) 616 0 616 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: fem@umwm.pl.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi:

1.    Czy w ramach jednego naboru wniosków w niniejszym konkursie można złożyć więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie?

Nie, w poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje w ramach RPO WM Wnioskodawca może uzyskać wsparcie w formie bonu tylko jeden raz w ramach danego naboru. W przypadku zarejestrowania kolejnych wniosków o dofinansowanie tego samego Wnioskodawcy, wniosek zarejestrowany później (o wyższym numerze) zostanie odrzucony. Jednakże, w trakcie trwanie naboru dopuszczalne jest ponowne złożenie wniosku o dofinasowanie, uprzednio wycofanego. Powyższy wyjątek dotyczy również wniosku odrzuconego przez MCP oraz pozostawionego bez rozpatrzenia.

2.    Czy w jednym wniosku można ubiegać się o dofinansowanie kilku usług?

Tak, w ramach jednego projektu dopuszczalne jest uzyskanie dofinansowania na więcej niż jedną usługę. Usług może być kilka, ale wszystkie muszą być niezbędne do osiągniecia celu projektu.

3.    Kiedy trzeba przeprowadzić rozeznanie rynku?

Rozeznanie rynku należy przeprowadzić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca już na etapie aplikowania musi wskazać kto będzie Wykonawcą usługi, a wybór najlepszej oferty musi zostać odpowiednio udokumentowany (szczegóły w tym zakresie zostały ujęte w § 22 Regulaminu konkursu). Dokumentację z przeprowadzonego rozeznania rynku, przygotowaną zgodnie z Instrukcją wypełniania WOD, należy przedłożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie.

4.    Czy ramach jednego projektu dopuszczalny jest zakup usług od więcej niż jednego wykonawcy?

Tak, Wnioskodawca może zlecić realizację usługi więcej niż jednemu Wykonawcy pod warunkiem:

a) przedstawienia we wniosku o dofinansowanie analizy uzasadniającej brak możliwości realizacji całości zakresu usługi przez jednego Wykonawcę;

b) wykazania, że zakresy prac zleconych poszczególnym Wykonawcom nie pokrywają się w żadnej części.

5.    Czy wykonawcą usługi może być konsorcjum lub osoba fizyczna?

Usługi wspierane w ramach niniejszego konkursu mogą być realizowane przez konsorcja podmiotów uprawnionych do samodzielnego świadczenia poszczególnych typów usług określnych Regulaminie konkursu. Ponadto, Wykonawca może nawiązać współpracę z osobą fizyczną na podstawie dowolnego stosunku zobowiązaniowego pod warunkiem, że osoba ta zostanie wykazana jako potencjał kadrowy Wykonawcy w złożonej przez niego ofercie.

6.    W jaki sposób należy wykazać, iż wybrany wykonawca usługi posiada potencjał merytoryczny, niezbędny do realizacji  usługi?

Przede wszystkim musi to wynikać z treści oferty złożonej przez wykonawcę. Obowiązkiem wszystkich Wnioskodawców, niezależnie o jaki bon aplikują, jest dołączenie do wniosku wybranej oferty, zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do wniosku (część B). Informacje wynikające z rozeznania rynku, w szczególności z treści oferty będą stanowiły podstawę oceny potencjału merytorycznego (tj. zasobów kadrowych oraz technicznych) wykonawcy.

7.    Czy jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie usługi o wartość poniżej 50 000 zł?

Tak, w poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje w ramach RPO WM nie wprowadzono minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych.

8.    Ile czasu może upłynąć od złożenia wniosku do dnia podpisania umowy o dofinansowanie?

Ocena formalno-merytoryczna wniosku dokonywana jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty zamknięcia rundy, w ramach której został złożony wniosek, przy czym wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień/uzupełnień wstrzymuje bieg terminu oceny wniosku o dofinansowanie, do czasu zarejestrowania przez Wnioskodawcę wyjaśnień/uzupełnionego wniosku. Zatem to również od Wnioskodawcy i terminu przesłania ewentualnych wyjaśnień/uzupełnień zależeć będzie czas trwania oceny.

Z uwagi na charakter oceny i okres trwania naboru przewiduje się dokonywanie cyklicznych rozstrzygnięć konkursu po zakończeniu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poszczególnych rund naboru.

Wnioskodawcy, których projekty znajdować się będą na liście projektów wybranych do dofinansowania w indywidualnych pismach zostaną poproszeni o dostarczenie dokumentów niezbędnych do popisania umowy (m.in. dokumentów potwierdzających zadeklarowany we wniosku status Wnioskodawcy jako przedsiębiorstwo z sektora MŚP). Po zweryfikowaniu tych dokumentów następuje przygotowanie umowy o dofinansowanie.

Jak zatem wynika z powyższych zapisów, czas ten jest w dużej mierze zależny od aktywności Wnioskodawcy.

pogoda.net