wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Sobota, 31 października 2020 Imieniny: Urbana, Saturnina, Izabela
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

RPO Poddziałanie 1.2.2. Infrastruktura badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw. Termin naboru od 30.06.2016 do 30.09.2016


Informacje o naborze:

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw.

Instytucją Organizującą Konkurs jest MCP.

UWAGA!

Zmiana Regulaminu konkursu

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1235/16 z dnia 9 sierpnia 2016 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu, Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu), wzoru Umowy o dofinansowanie (Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu) oraz załącznika nr 2A do wniosku o dofinansowanie dla Poddziałania 1.2.2 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”.

W celu zaznajomienia potencjalnych Wnioskodawców ze zmianami, termin naboru projektów w ramach konkursu organizowanego dla Poddziałanie 1.2.2 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” wydłużono do 30 września 2016 r.

Więcej informacjj na temat wprowadzonych zmian

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2017 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć

za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej erpo.malopolska.plLink prowadzi do serwisu zewnętrznego. Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od dnia 30 czerwca 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 30 września 2016 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski? 

  1. Przedsiębiorstwa, szczególności mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, 
  2. Konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem objęte zostaną inwestycje przedsiębiorstw dotyczące tworzenia warunków infrastrukturalnych dla działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej na wytworzenie i wprowadzenie do własnej działalności gospodarczej nowych produktów, procesów lub usług tj.: 

A) inwestycje w aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności B+R, w tym infrastrukturę służącą badaniu jakości wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwo produktów, procesów lub usług, 

B) inwestycje w infrastrukturę centrów badawczo-rozwojowych. 

Kryteria wyboru projektów 

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu

 

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 87 760 000,00 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 55%, dla średnich przedsiębiorstw 45%, a dla przedsiębiorstw innych niż MŚP 35%.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy

Minimalny wkład własny w przypadku Wnioskodawców posiadających status mikro lub małego przedsiębiorstwa wynosi 45%, dla średnich przedsiębiorstw 55%, a dla przedsiębiorstw innych niż MŚP 65%.

 

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu  (.pdf, 649 KB), obowiązujący od 09.08.2016 - aktualny

Wykaz zmian w Regulaminie konkursu wprowadzonych w dniu 09.08.2016 (.pdf, 249 KB) 

Regulamin konkursu (.pdf, 231 KB), obowiązujący do 08.08.2016 

Załączniki do regulaminu konkursu

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów  (.pdf, 368 KB) 

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie  (.pdf, 692 KB) 

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania WOD (.pdf, 1,16 MB), obowiązujący od 09.08.2016 - aktualny

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania WOD (.pdf, 1,16 MB), obowiązujący do 08.08.2016 

Załącznik nr 4 Regulamin korzystania z systemu e-RPO (.pdf, 317 KB)

Załącznik nr 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 866 KB) 

Załącznik nr 6 Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych dla konkursu  (.pdf, 374 KB)

Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf, 872 KB), obowiązujący od 09.08.2016 - aktualny 

Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie  (.pdf, 886 KB), obowiązujący do 08.08.2016

Załącznik nr 8 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 472KB)

Załącznik nr 9 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 (.pdf, 1,21 MB)

Załącznik nr 10 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 1,12 MB)

Załącznik nr 11 Usunięto  

Załącznik nr 11 Procedura wyliczania i monitorowania dochodu  (.pdf, 684 KB),obowiązujący do 08.08.2016

Załącznik nr 12 Instrukcja dotycząca minimalnego zakresu agendy/planu wykorzystania infrastruktury badawczo – rozwojowej (.pdf, 362 KB)

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie (.zip, 330 KB)

Regulamin oraz wszystkie załączniki (.zip, 8,04 MB)

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek 

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce:

  1. Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. (12) 616 0 616, fax (12) 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl;

Więcej informacji na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego - kliknij TUTAJ

pogoda.net