wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Sobota, 31 października 2020 Imieniny: Urbana, Saturnina, Izabela
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

RPO Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw. Termin naboru od 30.06.2016 do 31.10.2016


Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

UWAGA!

Zmiana Regulaminu konkursu

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1234/16 z dnia 9 sierpnia 2016 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu, Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu), wzoru Umowy o dofinansowanie (Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu) oraz załącznika nr 2A do wniosku o dofinansowanie dla Poddziałania 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”.

Więcej informacjj na temat wprowadzonych zmian 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przez rozstrzygnięcie konkursu należy rozumieć podjęcie uchwały ZWM zatwierdzającej listę ocenionych projektów i przyznane oceny. Z uwagi na charakter oceny i okres trwania naboru przewiduje się dokonywanie cyklicznych rozstrzygnięć konkursu po zakończeniu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poszczególnych rund naboru.

Pierwsze rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest w listopadzie 2016 r.

Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu to styczeń 2017 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania WOD stanowiącą Załącznik nr 3 do Regulaminu i złożyć za pomocą systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.plLink prowadzi do serwisu zewnętrznego. System będzie dostępny od dnia 30 czerwca 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 31 października 2016 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  1. przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  2. konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,
  3. konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:

a) jednostek naukowych,

b) uczelni, w tym spółek celowych uczelni,

c) organizacji pozarządowych,

d) instytucji otoczenia biznesu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia.

W zakresie wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie:

  1. nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,
  2. przygotowanie prototypów doświadczalnych,
  3. tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,
  4. walidacja danego rozwiązania,
  5. uruchomienie pierwszej produkcji, która zawiera się w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych i oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa,
  6. wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego).

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie wskazano w Rozdziale 2 Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu

 

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 87 760 000,00 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi nie więcej niż:

1)     w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe:

a)  mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,

b)  średnie przedsiębiorstwa – 60%,

c)  pozostali beneficjenci – 50%,

2)     w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe:

a)  mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,

b)  średnie przedsiębiorstwa – 35%,

c)  pozostali beneficjenci – 25%,

3) w przypadku pomocy publicznej na studium wykonalności:

a) mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,

b) średnie przedsiębiorstwa – 60%,

c) pozostali beneficjenci – 50%.

Poziom dofinansowania UE w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15%, do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w art. 25 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie wskazano w Rozdziale 2 Regulaminu konkursu.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynosi 100 000 zł.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynosi 25 000 000 zł.

 

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (.pdf, 678 KB), obowiązujący od 09.08.2016 - aktualny

Wykaz zmian w Regulaminie konkursu wprowadzonych w dniu 09.08.2016 (.pdf, 248 KB)

Regulamin konkursu (.pdf, 674 KB), obowiązujący do 08.08.2016

Załączniki do regulaminu konkursu

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów  (.pdf, 418 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie (.pdf, 689 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania WOD (.pdf, 881 KB), obowiązujący od 09.08.2016 - aktualny

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania WOD (.pdf, 874 KB), obowiązujący do 08.08.2016

Załącznik nr 4 Regulamin korzystania z systemu e-RPO (.pdf, 316 KB)

Załącznik nr 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 689 KB)

Załącznik nr 6 Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych dla konkursu (.pdf, 503 KB)

Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf, 848 KB), obowiązujący od 09.08.2016 - aktualny

Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf, 825 KB), obowiązujący do 08.08.2016

Załącznik nr 8 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 470KB)

Załącznik nr 9 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 (.pdf, 1,2 MB)

Załącznik nr 10 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 1,1 MB)

Załącznik nr 11 Opis poziomów gotowości technologicznej (technology readiness levels – TRL) (.pdf, 264 KB)

Załącznik nr 12 Usunięto 

Załącznik nr 12 Procedura wyliczania i monitorowania dochodu (.pdf, 640 KB),obowiązujący do 08.08.2016

Załącznik nr 13 Minimalny zakres studium wykonalności, (.pdf, 271 KB)

 

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie (.zip, 302 KB)

Regulamin oraz wszystkie załączniki (.zip, 7,82 MB)

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 475 KB) - aktualizacja w dniu 27 lipca 2016 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu.

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Departament Zarządzania Programem Operacyjnym (ZPO) - Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt.- pt. 8:00 – 16:00). Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu (12) 616 0 616 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: fem@umwm.pl

Informacji dla Wnioskodawców, ubiegających się o dofinansowanie, udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00:

Więcej informacji na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego - kliknij TUTAJ 

 

pogoda.net