wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Niedziela, 25 października 2020 Imieniny: Ingi, Maurycego, Sambora
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Dowód osobisty, nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych


        Urząd Miasta

  i Gminy

      Świątniki Górne

 

Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Kogo dotyczy

 

Ø  posiadacza dowodu osobistego, składającego wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego w wyniku zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Ø  posiadacza dowodu osobistego, nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w imieniu którego zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator

Ø  zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych może dokonać pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia

 

Wymagane

dokumenty

 

Ø  formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (druk  formularza stanowi załącznik nr 1) w przypadku osobistego zgłoszenia w organie gminy

Ø  formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych w przypadku zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Formularz musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym

Ø  potwierdzenie złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego albo przedstawienia dokumentu potwierdzającego wszczęcie z urzędu czynności przez ten organ lub

Ø  przedstawienia decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, stwierdzającej naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego

Ø  w przypadku dokonania zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego, do zgłoszenia należy załączyć powyżej wskazane potwierdzenie/zawiadomienie organu uprawnionego do prowadzenia dochodzeń lub decyzję Prezesa UODO.

 

Opłaty

 

Usługa jest nieodpłatna

 

 

Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych pok. 101, I piętro

tel. 270 40 30, wew. 24, 23.

 

Miejsce składania dokumentów

 

Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne ul. Bruchnalskiego 36 32-040 Świątniki Górne, I piętro, pok. 101

Za pośrednictwem platformy e-PUAP (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis potwierdzony profilem zaufanym)

 

Termin załatwienia sprawy

 

Niezwłocznie

 

 

 

Forma załatwienia wniosku

 

 

 

Unieważnienie dowodu osobistego

 

        Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia dnia 06 sierpnia.2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r., poz. 653 ze zm.).

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 poz. 31).

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400).

 

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).

 

        Tryb  odwoławczy

 

-

 

 

http://www.swiatniki-gorne.pl/data/other/formularz_zgloszenie_nieuprawnionego_wy.pdf

pogoda.net