wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Sobota, 31 października 2020 Imieniny: Urbana, Saturnina, Izabela
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Dowód osobisty, zawieszenie, cofnięcie zawieszenia certyfikatów


 

 

Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne

Zawieszenie, cofnięcie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego

Kogo dotyczy

 

Ø  posiadacza dowodu osobistego, mającego pełną zdolność do czynności prawnych, który czasowo utracił kontrolę nad dokumentem

Ø  posiadacza dowodu osobistego, nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w imieniu którego zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator

Ø  zgłoszenia może dokonać także pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania czynności zgłoszenia

 

Wymagane dokumenty

 

Ø  formularz zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów (druk formularza zgłoszenia zawieszenia stanowi załącznik nr 1, druk formularza cofnięcia zawieszenia stanowi załącznik nr 2) w przypadku osobistego zgłoszenia w organie gminy

Ø  formularz zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów w przypadku zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Formularz musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-puap, a w przypadku zgłoszenia przez rodzica, opiekuna prawnego, kuratora, pełnomocnika, podpisem osobistym

 

Opłaty

 

Usługa jest nieodpłatna

 

 

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych pok. 101, I piętro

tel. 270 40 30, wew. 24, 23.

 

Miejsce

składania dokumentów

 

Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne ul. Bruchnalskiego 36 32-040 Świątniki Górne, I piętro, pok. 101

Za pośrednictwem platformy e-PUAP (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis potwierdzony profilem zaufanym)

 

Termin

załatwienia

sprawy

 

Niezwłocznie

Forma

załatwienia

wniosku

 

 

 

Zaświadczenie potwierdzające datę i godzinę dokonania zgłoszenia w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego. Certyfikaty podlegają zawieszeniu na okres nie dłuższy niż 14 dni, licząc od dnia dokonania zgłoszenia. Jeśli w tym okresie nie nastąpi cofnięcie zawieszenia certyfikatów, certyfikaty oraz dowód podlegają unieważnieniu z mocy prawa.

 

Podstawa

prawna

 

Ustawa z dnia dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r., poz. 653 ze zm.).

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r. poz. 31).

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. 2019 poz. 400).

 

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).

 

Tryb

odwoławczy

 

-

 

Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

http://Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

 

Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

http://swiatniki-gorne.pl/data/other/zgloszenie_cofniecia_zawieszenia_certyfi.pdf

 

pogoda.net