wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Piątek, 27 listopada 2020 Imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Jak założyć własną działalność gospodarczą


Działalność gospodarczą może zarejestrować każda osoba fizyczna (pełnoletnia), zamieszkująca na terenie RP lub osoba zagraniczna. W przypadku spółki cywilnej każdy ze wspólników powinien uzyskać wpis na swoje imię i nazwisko, a następnie zawrzeć umowę spółki cywilnej.


Pierwszym krokiem do założenia własnej działalności gospodarczej jest zgłoszenie tego faktu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki. Wnioski o wpis do CEIDG, informacje i inne dane przekazywane są do CEIDG za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz na elektronicznej platformie usług administracji publicznej co pozwala na założenie firmy przez Internet, bez konieczności wizyty w jakimkolwiek urzędzie. Wniosek można wypełnić przy użyciu kreatora który podpowie i poprowadzi krok po kroku przez procedurę lub klasycznie przy użyciu formularza wniosku CEIDG-1. Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku.

Istnieje możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną, potwierdzenia go za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. W ten sposób jednocześnie dokonujemy logowania do systemu CEIDG. W sytuacji częstego korzystania z portalu CEIDG można również założyć konto przechowujące podstawowe dane przedsiębiorcy, co znacznie przyśpieszy proces obsługi. Konto można założyć w sekcji „Logowanie”. Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to gdy został złożony on-line - system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku na podany adres email.

 

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza wnioskodawcy (za pokwitowaniem) przyjęcie wniosku a następnie przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis lub określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.
Gdy wniosek został złożony w urzędzie gminy a jest niepoprawny - organ gminy wzywa
do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

Obecnie obowiązującym drukiem do czynności rejestracji jest formularz CEIDG-1- wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek CEIDG-1 należy wypełnić komputerowo albo na maszynie lub długopisem pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń. W razie potrzeby dokonania korekty złożonego wniosku, zmian można dokonać po uzyskaniu wpisu w CEIDG, składając wniosek o zmianę wpisu (będzie to również CEIDG-1). Wszystkie daty należy podawać w formacie RRRR-MM-DD (standard ISO 8601). W części CEIDG-1 rubryki i pola obowiązkowe zostały określone w art. 25 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i są nimi:
• firma przedsiębiorcy, nazwa skrócona oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;
• data urodzenia przedsiębiorcy
• numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
• numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
• informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;
• oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;
• adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile przedsiębiorca takie posiada i zgłosił te informacje we wniosku o wpis do CEIDG
• data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
• określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
• informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
• numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek.

Do wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, przedsiębiorca może dołączyć
(w miarę potrzeb) druk CEIDG-RB (informacja o rachunkach bankowych), druk CEIDG-MW (dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej) oraz druk CEIDG-RD (służący do podania więcej niż 10 symboli cyfrowych PKD) oraz druk CEIDG-PN (Udzielone Pełnomocnictwa). Wniosek CEIDG-1 służy także do aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.

Wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest jednocześnie żądaniem:

  1. wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
  2. zgłoszenia płatnika składek albo jego głoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
  3. zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;
  4. przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.
  5. wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie podlega opłacie.
  6. zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.


W momencie założenia jednoosobowej działalności gospodarczej prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się numerem firmy. Jeżeli przedsiębiorca nie pamięta swojego NIP, to powinien złożyć w Urzędzie Skarbowym formularz NIP-5/W w celu otrzymania zaświadczenia o nadaniu NIP.

Jeżeli przedsiębiorca prowadził już działalność na pewno ma nadany numer REGON. Numer REGON można sprawdzić na stronie http://www.stat.gov.pl/regon/. Urzędy statystyczne wydają na żądanie wpisanych do rejestru osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zaświadczenia o nadanym im i ich jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania
Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych – wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Przedsiębiorca dokonujący wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ma także obowiązek w terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej wypełnienia i złożenia we właściwym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych następujących druków:

  • ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń lub zmiany danych osoby ubezpieczonej;
  • ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego;
  • ZUS ZFA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej,(tylko dla wspólników spółek cywilnych rozliczających się pod danymi spółki cywilnej.
  • ZUS ZPA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki org. nieposiadającej osobowości prawnej - spółka cywilna.

Przedsiębiorca rejestrujący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej wypełnia
i składa dodatkowo do właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk NIP-2.

Przedsiębiorca rejestrujący się jako płatnik podatku od towarów i usług (VAT) wypełniai składa dodatkowo do właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk VAT-R wraz z opłatą skarbową w wysokości 170 zł. Opłatę tą można dokonać w kasie Urzędu Miasta Krakowa lub przelewem na konto Urzędu.

Przedsiębiorca chcący prowadzić działalność gospodarczą w granicach Unii Europejskiej wypełnia i składa dodatkowo do właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk VAT-R/UE.


pogoda.net