Oddanie do użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej - etap II, zadanie 5B, Wrząsowice

News details

Gmina Świątniki Górne informuje, iż oddano do użytkowania sieć kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla Gminy Świątniki Górne” realizowanej w ramach II etapu inwestycji.

WRZĄSOWICE

Rejon ulic:

  • ul. Zaogrodzie.
  • ul. Krzemowa.
  • ul. Cyprysowa.
  • ul. Wierzbowa.
  • ul. Witolda Pileckiego.
  • ul. Malownicza.
  • ul. Zacisze 6.
  • ul. Bonifraterska, numery domów: 1, 2, 2A, 3, 4, 18, 20, 20A, 22.
  • ul. Zielona, numery domów: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 28, 30, 32, 36, 40.

Mieszkańcy mogą przyłączać się do sieci kanalizacji sanitarnej w następujących lokalizacjach

Przed przystąpieniem do wykonania przyłącza, właściciel nieruchomości lub wykonawca zobowiązany jest zgłosić do tut. Urzędu termin rozpoczęcia prac, uzgodnić ich zakres oraz ustalić termin odbioru technicznego.


Włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłącza.

Warunki odprowadzania ścieków z przyłączonej nieruchomości określi umowa o odprowadzanie ścieków sporządzona po odbiorze technicznym przyłącza. Do zawarcia umowy niezbędny jest tytuł prawny.


Szczegółowa procedura jak przyłączyć się do sieci kanalizacji sanitarnej dostępna jest na stronie internetowej projektu kanalizacji (www.kanalizacja.swiatniki-gorne.pl) w zakładce „Jak przyłączyć się do kanalizacji”