Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Świątniki Górne

News details

BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE

Świątniki Górne, dnia 2 lipca 2024 r.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Świątniki Górne

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Świątnikach Górnych uchwały Nr II/7/2024 z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Świątniki Górne.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko na obowiązującym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2024 r.

Formularz jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne pod adresem https://bip.malopolska.pl/umigswiatnikigorne,m,417012,planowanie-przestrzenne.html.

Wnioski z wykorzystaniem formularza należy składać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres umig@swiatniki-gorne.pl lub w formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP:/umigswiatniki/SkrytkaESP na platformie ePUAP. Formularz w postaci papierowej należy złożyć osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne.

Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne

Małgorzata Duży

Formularz

Instrukcja wypełniania formularza

Przykład wypełnionego formularza