UWAGA NA BARSZCZ SOSNOWSKIEGO!

News details

Informacje dotyczące zgłaszania nowych stanowisk inwazyjnych gatunków roślin (w tym barszczu Sosnowskiego)

Inwazyjne gatunki obce (IGO) to rośliny, zwierzęta, patogeny i inne organizmy, które nie są rodzime dla ekosystemów i mogą powodować szkody w środowisku lub gospodarce, lub też negatywnie oddziaływać na zdrowie człowieka. Oddziałują one negatywnie na różnorodność biologiczną, w tym na zmniejszenie populacji lub eliminowanie gatunków rodzimych, poprzez konkurencję pokarmową, drapieżnictwo lub przekazywanie patogenów oraz zakłócanie funkcjonowania ekosystemów. Lista IGO stwarzających zagrożenie dla Unii/Polski dostępna jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/gdos/przepisy-prawne-dotyczace-gatunkow-obcych.

Barszcz Sosnowskiego to niebezpieczna dla zdrowia i życia parząca roślina, która może mieć od jednego do czterech metrów wysokości. Wydziela soki, które mają właściwości drażniące, powodujące niebezpieczne oparzenia. Roślina jest szczególnie groźna w okresie kwitnięcia i owocowania, gdy temperatura na zewnątrz jest wysoka. Barszcz Sosnowskiego bywa często mylony z przerośniętym koprem, chociaż jest od niego zdecydowanie wyższy. Zbudowany jest z zielonej łodygi, która na dole pokryta jest fioletowymi plamkami. Liście barszczu są bardzo duże i rozłożyste z ostrymi końcówkami, a kwiaty są białe i gęsto ułożone. Inwazyjną roślinę najczęściej można spotkać podczas letnich wycieczek i spacerów w szczególności na łąkach, przy drogach, wzdłuż brzegów rzek, jezior, potoków, w ogrodach, parkach oraz lasach.

Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne informuje, iż ta niebezpieczna roślina występuje również na terenie Gminy Świątniki Górne. Dotychczas stwierdzono obecność Barszczu Sosnowskiego na działkach ewidencyjnych zlokalizowanych przy ul. Witolda Pileckiego oraz ul. Zemankówka w miejscowości Wrząsowice. Na bieżąco podejmowane są działania służące eliminacji tej rośliny.

W przypadku pojedynczych roślin występujących na terenie prywatnym właściciel nieruchomości we własnym zakresie powinien podjąć stosowne działania, których efektem będzie likwidacja Barszczu Sosnowskiego. Należy przy tym jednak pamiętać, że mamy do czynienia z bardzo niebezpieczną rośliną, która może powodować groźne poparzenia nawet, gdy nie dojdzie do bezpośredniego kontaktu ze skórą. Podczas zwalczania tej rośliny należy używać szczelnego stroju, wykonanego z wodoodpornych materiałów syntetycznych. Ręce powinny być chronione za pomocą rękawic z długimi rękawami, a oczy za pomocą gogli. Warto także rozważyć zlecenie likwidacji rośliny firmom, które się w tym specjalizują. Tut. Urząd apeluje również o zachowanie szczególnej ostrożności, gdy natrafią Państwo na roślinę Barszczu Sosnowskiego np. podczas spaceru. Każdy taki przypadek należy niezwłocznie zgłosić do tut. Urzędu. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

  1. imię i nazwisko albo nazwę oraz adres lub siedzibę, lub adres poczty elektronicznej, lub numer telefonu zgłaszającego;
  2. nazwę IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii/Polski;
  3. liczbę okazów IGO lub określenie zajmowanej przez nie powierzchni, o ile jest to możliwe do ustalenia;
  4. miejsce i datę stwierdzenia obecności w środowisku IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii/Polski;
  5. fotografię potwierdzającą obecność w środowisku IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii/Polski, w przypadku gdy została wykonana.

Zgłoszenia należy przekazać do Urzędu Gminy na piśmie albo w formie elektronicznej, np. na elektroniczną skrzynkę podawczą lub na adres poczty elektronicznej. Następnie zgłoszenie przekazywane jest organowi właściwemu do wprowadzenia tych danych do Centralnego Rejestru Danych. W dalszej kolejności Urząd Gminy informuje podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie działań zaradczych o stwierdzeniu obecności w środowisku IGO oraz o konieczności przeprowadzenia działań zaradczych. Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/gdos/przepisy-prawne-dotyczace-gatunkow-obcych.