INFORMACJA Komisji przetargowej o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świątniki Górne.

News details

INFORMACJA Komisji przetargowej o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świątniki Górne

Świątniki Górne, dnia 08.01.2021 r.

GPGS.6840.1.2020

INFORMACJA

Komisji przetargowej o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świątniki Górne.

 1. TERMIN I MIEJSCE ORAZ RODZAJ PRZETARGU

I przetarg ustny nieograniczony (licytacja) przeprowadzony został w dniu 08.01.2021 r. o godz 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, I piętro pok. 110, przy ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36 w Świątnikach Górnych.

 1. PRZEDMIOT PRZETARGU

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość objęta księgą wieczystą numer KR1I/00032787/1 oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 749/2 o pow. 0,02 ha. Przedmiotowa nieruchomość położona jest we Wrząsowicach przy ul. Kwiatowej. Działka ma regularny kształt, zbliżony do kwadratu i ogrodzona jest metalową siatką. Przeważający obszar działki zajmuje zbiornik wodny obłożony betonowymi płytami. Nieruchomość nie posiada zapewnionego dostępu do drogi publicznej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w trenie oznaczonym symbolem planu: D.11MU - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

 1. OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość nie jest obciążona.

 1. ZOBOWIĄZANIA NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość nie posiada zobowiązań.

 1. OSOBY DOPUSZCZONE ORAZ NIEDOPUSZCZONE DO PRZETARGU WRAZ Z UZASADNIENIEM
 2. 1)Osoby dopuszczone do przetargu:

– Pan Paweł Mardyła.

– Wpłacone zostało wadium w kwocie 1 000 zł (słownie jeden tysiąc złotych) w dniu 29.12.2020 r. Zatem warunki przystąpienia do przetargu zostały spełnione.

 • Osoby niedopuszczone do przetargu:

– Brak.

 1. CENA WYWOŁAWCZA ORAZ NAJWYŻSZA CENA OSIĄGNIĘTA W PRZETARGU
 • Cena wywoławcza wynosi: 9 512,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset dwanaście złotych 00/100),
 • Minimalne postąpienie wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych),
 • Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 9 612,00 (słownie: dziewięć tysięcy sześćset dwanaście złotych 00/100),

- do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT (23%).

 1. UZASADNIENIE ROZSTRZYGNIĘĆ PODJĘTYCH PRZEZ KOMISJĘ PRZETARGOWĄ

Oferent zaoferował najwyższą cenę na zakup przedmiotowej nieruchomości.

 1. DANE OSOBY/FIRMY WYŁONIONEJ Z PRZETARGU

– Pan Paweł Mardyła.

 1. IMIONA I NAZWISKA PRZEWODNICZĄCEGO ORAZ CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ

Komisja przetargowa w składzie:

1) Grzegorz Rycerski – przewodniczący Komisji;

  2) Katarzyna Cygan – zastępca przewodniczącego Komisji;

  3) Żaneta Chlebda – członek Komisji.

  1. DATA PRZEPROWADZENIA PRZETARGU

  Przetarg przeprowadzono w dniu 8 stycznia 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Świątniki Górne, przy ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36 w Świątnikach Górnych.