Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 44/1 w Rzeszotarach

News details

GPGS.6840.3.2020

Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj.: Dz. U. z 2021 r, poz. 2213) podaję do publicznej wiadomości informację o przeprowadzonym przetargu.

Data i miejsce przetargu

15.03.2023 r. - Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych, ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36

Rodzaj przeprowadzonego przetargu

II przetarg ustny nieograniczony

Oznaczenie i położenie nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu

Nieruchomość objęta księgą wieczystą numer KR1I/00033273/2 oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 44/1 o pow. 0,37 ha położona w obrębie Rzeszotary, jednostka ewidencyjna Świątniki Górne.

Osoby dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu

0

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu

0

Cena wywoławcza

386 000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy zł )+ podatek VAT

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu

Nie dotyczy

Imię i nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości

Nie dotyczy

Informacja ta zostaje opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu www.swiatniki-gorne.pl, a także wywieszona w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych, ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36 na okres siedmiu dni, od dnia 16.03.2023 r.