Informacja o złożonej ofercie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

News details

Oferta złożona w trybie pozakonkursowym w dniu 14 kwietnia 2023 r. na realizację zadania publicznego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Nazwa oferenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Świątnikach Górnych

Tytuł zadania publicznego: „Organizacja gminnych zawodów sportowo - pożarniczych”

Rodzaj zadania publicznego: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wnioskowana dotacja: 3.000,00 zł

Termin zgłaszania uwag: Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do dnia 27 kwietnia 2023 r. na Dzienniku Podawczym (pok. 005) w Urzędzie Miasta i Gminy Świątniki Górne, ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne, e-mail: umig@swiatniki-gorne.pl.

Informację można uzyskać w pokoju 107, I piętro, tel. 12 270 40 30, wew. 115