Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świątniki Górne na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028”

News details

Świątniki Górne, 12.01.2021 r.

GPGS.602.1.2020

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu

dokumentu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świątniki Górne na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028”

Działając zgodnie z zapisami art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219), w odniesieniu do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020, poz. 283), Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne

Zawiadamia

o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni dokumentu: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świątniki Górne na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028”, tj.: na okres od 12.01.2021 r. do 01.02.2021 r.

Z projektem dokumentu można zapoznać się w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36,
32-040 Świątniki Górne w godzinach pracy urzędu, poprzez stronę internetową
pod adresem: www.swiatniki-gorne.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.malopolska.pl/umigswiatnikigorne.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020, poz. 283), uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie od 12.01.2021 r.
do 01.02.2021 r., w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne, ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres: umig@swiatniki-gorne.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, a także ustnie do protokołu.

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym
do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne.