OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Świątniki Górne na lata 2020-2034”

News details

Świątniki Górne, 12.01.2020 r.

GPGS.0050.1.2020

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu „Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Świątniki Górne na lata 2020-2034”

Na podstawie art. 19 ust. 6 i 7 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833) Burmistrz Miasta i Gminy Świątnik Górne

ZAWIADAMIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni projektu „Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Świątniki Górne na lata 2020 - 2034”, tj. na okres od 12.01.2021 r. do 01.02.2021 r.

Z projektem dokumentu można zapoznać się w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36,
32-040 Świątniki Górne w godzinach pracy urzędu, poprzez stronę internetową pod adresem: www.swiatniki-gorne.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.malopolska.pl/umigswiatnikigorne.

Uwagi i wnioski do projektu założeń można składać w terminie
od 12.01.2021 r. do 01.02.2021 r., w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne, ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres: umig@swiatniki-gorne.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, a także ustnie do protokołu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.