Ogłoszenie otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych służących rozwojowi sportu w Gminie Świątniki Górne w 2021 roku

News details

Ogłoszenie otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych służących rozwojowi sportu w Gminie Świątniki Górne w 2021 rokuZARZĄDZENIE Nr 504/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia 7 stycznia 2021 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych służących rozwojowi sportu w Gminie Świątniki Górne w 2021 roku.

Na podstawie uchwały nr XLIII/353/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia
27 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań publicznych służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania, Burmistrz Miasta
i Gminy Świątniki Górne zarządza co następuje:

§ 1

  1. Ogłasza się otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych na wsparcie służących rozwojowi sportu w Gminie Świątniki Górne w 2021 roku.
  2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłasza się nabór na kandydatów na członków komisji konkursowej do dokonania wstępnej oceny wniosków złożonych w konkursie, o którym mowa w § 1 w celu ich zaopiniowania. Treść ogłoszenia o naborze członków komisji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ogłoszenia, o których mowa w § 1 i § 2 zarządzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Świątniki Górne oraz na stronie internetowej urzędu www.swiatniki-gorne.pl .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

DO POBRANIA:

Zarządzenie

Ogłoszenie o konkursie

Wzór wniosku

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Dane do umowy

Kryteria oceny

Regulamin pracy komisji

Ogłoszenie komisja

Formularz zgłoszeniowy kandydata do komisji