Sprawozdanie z konsultacji w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy na rok 2024

News details

SPRAWOZDANIE

z przeprowadzonych konsultacji społecznych w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Świątniki Górne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 rok.”

Na podstawie Zarządzenia Nr 1042/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 10 października 2023 roku oraz na podstawie Uchwały Nr XLVI/359/2010 Rady Miejskiej
w Świątnikach Górnych z dnia 30 września 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w okresie od 10 do 23 października 2023 roku zostały przeprowadzone konsultacje społeczne.

Informację o ogłoszonych konsultacjach społecznych wraz z projektem „Programu współpracy Gminy Świątniki Górne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 rok” oraz formularzem konsultacyjnym, podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świątniki Górne;
  • na stronie internetowej Gminy Świątniki Górne;
  • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Świątniki Górne.

Formą przeprowadzenia konsultacji było przedstawienie przez organizacje pozarządowe na piśmie ich opinii i uwag do projektu oraz propozycji zmian na podstawie formularza konsultacyjnego, podpisanego przez osoby statutowo upoważnione do reprezentacji poprzez:

  • przesłanie drogą mailową na adres e-mail: umig@swiatniki-gorne.pl, przy czym za ważne uznawane były dokumenty przesłane w postaci obrazu elektronicznego – skanu – podpisanego formularza konsultacyjnego;
  • osobiste złożenie na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, ul. Bruchnalskiego 36.

Komórką organizacyjną merytorycznie odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Referat Rozwoju Lokalnego UMiG w Świątnikach Górnych.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji była dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej UMiG w Świątnikach Górnych oraz w siedzibie UMiG w Świątnikach Górnych, ul. Bruchnalskiego 36.

W ramach konsultacji społecznych organizacje nie zgłosiły swoich opinii i uwag oraz nie przedstawiły propozycji zmian.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji, nie wprowadzono zmian do projektu „Programu współpracy Gminy Świątniki Górne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”, który zostanie przekazany Radzie Miejskiej w Świątnikach Górnych przed przystąpieniem do rozpatrzenia projektu.

Na tym sprawozdanie zakończono.