Sprawozdanie z rocznego programu współpracy z NGO za 2023 r.

News details

SPRAWOZDANIE ROCZNE

ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Z WYKORZYSTANIA DOTACJI UDZIELONEJ ZE ŚRODKÓW GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE ZGODNIE Z ROCZNYM PROGRAMEM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2023 ROKU

Kwiecień 2024


Kwota dotacji: 62.000,00 zł


RL.526.20.2024

SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE

Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2023 ROKU

z dnia 16 kwietnia 2024 roku

Uchwałą Nr LII/460/2022 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 22 listopada 2022 r. został przyjęty „Roczny program współpracy Gminy Świątniki Górne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku, zwany dalej „programem”.

Uchwalenie programu zostało poprzedzone konsultacjami społecznymi przeprowadzonymi w dniach od 17 do 30 października 2022 roku. Celem konsultacji było poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

Program zakładał poprawę jakości świadczonych usług publicznych i integrację środowiska lokalnego poprzez kształtowanie współpracy z organizacjami na zasadzie partnerstwa, wspierania aktywności lokalnej społeczeństwa, w 2023 roku. Szczegółowe cele programu to:

 • kształtowanie postaw pro sportowych wśród dzieci i młodzieży;
 • budowanie oferty sportowo-rekreacyjnej i popularyzacja aktywnego stylu życia;
 • kształtowanie właściwych, społecznie akceptowanych postaw oraz zachowań dzieci
  i młodzieży;
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 • promowanie przedsiębiorczości, w tym ekonomii społecznej, oraz tworzenie warunków wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorcami;
 • promowanie wiedzy i zachowań proekologicznych wśród mieszkańców;
 • działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska;
 • zachowanie dziedzictwa narodowego – historii, kultury i tradycji narodowej – oraz kształtowanie postaw obywatelskich;
 • kreowanie warunków sprzyjających aktywności osób w wieku senioralnym.

Na realizację programu w 2023 roku planowano przeznaczyć środki publiczne w wysokości 62.000,00 zł, w następujący sposób:

 • kwotę 13.000,00 zł na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym kwotę 2.000,00 zł na realizację zadań na w trybie z pominięciem konkursu ofert, tzw. „małe granty”;
 • kwotę 10.000,00 zł na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym kwotę 3.000,00 zł na realizację zadań na w trybie z pominięciem konkursu ofert, tzw. „małe granty”;
 • kwotę 7.000,00 zł na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na terenie Gminy, w tym kwotę 2.000,00 zł na realizację zadań na w trybie z pominięciem konkursu ofert, tzw. „małe granty”;
 • kwotę 12.000,00 zł na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym kwotę 3.000,00 zł na realizację zadań w trybie z pominięciem konkursu ofert, tzw. „małe granty”;
 • kwotę 10.000,00 zł na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • kwotę 10.000,00 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
  i patologiom społecznym.

Na realizację zadań publicznych udzielono następujących dotacji:

 1. W trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w dniach od 13 marca do 3 kwietnia 2023 r. (Zarządzenie nr 929/2023 z dn. 13.03.2023 r.) na realizację zadań publicznych z zakresu:
 • Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
 • Podmiot: Ochotnicza Straż Pożarna w Świątnikach Górnych

Tytuł: Organizacja gminnych zawodów sportowo-pożarniczych

Kwota dotacji: 3.000,00 zł

 • Podmiot: LKS TEMPO w Rzeszotarach

Tytuł: Sportowy Dzień Dziecka z Tempem

Kwota dotacji: 1.500,00 zł

 • Podmiot: Uczniowski Klub Sportowy „ASTRA”

Tytuł: Sportowe Mikołajki -2023

Kwota dotacji: 1.500,00 zł

 • Podmiot: Stowarzyszenie „Zielone Światło dla Wrząsowic

Tytuł: Organizacja zawodów biegowych dla różnych grup wiekowych

Kwota dotacji: 3.000,00 zł

 • Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:

– Podmiot: Stowarzyszenie Prawy Brzeg

Tytuł: Okruchy pamięci

Kwota dotacji: 3.000,00 zł

-- Podmiot: Ochotnicza Straż Pożarna we Wrząsowicach

Tytuł: Majówka Seniora 2023

Kwota dotacji: 4.000,00 zł

 • Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

– Podmiot: Stowarzyszenie „Po Sąsiedzku”

Tytuł: „Razem dla Kopytka” – wspólne uporządkowanie trasy przyrodniczej

Kwota dotacji: 5.000,00 zł

W związku z brakiem możliwości realizacji zakresu rzeczowego zadania, umowa została rozwiązana na podstawie porozumienia z dnia 21 kwietnia 2023 r.

-- Podmiot: Uczniowski Klub Sportowy „ASTRA”

Tytuł: Zielone przedszkole

Kwota dotacji: 5.000,00 zł

 • Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

– Podmiot: Stowarzyszenie „Po Sąsiedzku”

Tytuł: Bądź OFFLINE – działania na rzecz poprawy zdrowia psychicznego dzieci

Kwota dotacji: 4.000,00 zł

– Podmiot: „Klucz do Muzyki” w Świątnikach Górnych

Tytuł: Ochrona młodzieży szkoły muzycznej przed zagrożeniami

Kwota dotacji: 3.000,00 zł

-- Podmiot: Uczniowski Klub Sportowy „ASTRA”

Tytuł: Modne nie zawsze dobre – warsztaty profilaktyczne dla młodzieży

Kwota dotacji: 3.000,00 zł

 1. W trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w dniach od 2 do 23 czerwca 2023 r. (Zarządzenie nr 968/2023 z dn. 02.06.2023 r.) na realizację zadań publicznych z zakresu:
 2. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
 • Podmiot: Uczniowski Klub Sportowy „ASTRA”

Tytuł: Teatr - moja pasja II

Kwota dotacji: 5.250,00 zł

 • Podmiot: „Klucz do Muzyki” w Świątnikach Górnych

Tytuł: Koncert polskich tańców narodowych w wykonaniu zespołów szkoły muzycznej dla lokalnej społeczności

Kwota dotacji: 5.750,00 zł

 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy:

Podmiot: Galicyjska Izba Gospodarcza

Tytuł: Promocja przedsiębiorczości poprzez propagowanie tradycji rzemiosła świątnickiego

Kwota dotacji: 5.000,00 zł

 1. Dotacje udzielone w trybie „małych grantów” na realizację zadań publicznych z zakresu:
 • Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (zarządzenie nr 954/2023 z dn. 8 maja 2023 r.):

– Podmiot: Ochotnicza Straż Pożarna w Świątnikach Górnych

Tytuł: Organizacja gminnych zawodów sportowo-pożarniczych

Kwota dotacji: 3.000,00 zł

 • Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (zarządzenie nr 962/2023 z dn. 23 maja 2023 r.):
 • Podmiot: Uczniowski Klub Sportowy „ASTRA”

Tytuł: Zwierzaki – liściaki świątnickie fajniaki

Kwota dotacji: 2.000,00 zł

 • Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (zarządzenie 976/2023 z dn. 21 czerwca 2023 r.):

– Podmiot: Stowarzyszenie Obrony Praw Obywatelskich i Wolności Słowa

Tytuł: Senior w skansenie

Kwota dotacji: 3.000,00 zł

Na podstawie konkursu ofert oraz art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie udzielono dotacji na realizację zadań publicznych w formie wsparcia oraz powierzenia, dotacje zostały udzielone w wysokości 60.000,00 zł. Z pośród udzielonych dotacji na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie powierzenia udzielono dotacji w kwocie 3.000,00 zł oraz w formie wsparcia w kwocie 5.000,00 zł. Dotacje zostały wykorzystane prawidłowo, zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu w 2023 roku. Z udzielonych dotacji wykorzystano kwotę 54.760,00 zł, niewykorzystane środki w kwocie 240,00 zł zostały zwrócone do budżetu gminy. Z powodu braku możliwości realizacji zakresu rzeczowego zadania kwota 5.000,00 zł została zwrócona do budżetu gminy na podstawie porozumienia rozwiązującego umowę. Kwota 2.000,00 zł z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy pozostała w budżecie gminy, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta na realizację zadania publicznego trybie art. 19a „małego grantu” ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.