Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 425/2 w Świątnikach Górnych

News details

GPGS.6840.1.2022

W Y K A Z

Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne, działając zgodnie z art. 35, ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm., dalej u.g.n.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świątniki Górne, przeznaczonych do sprzedaży

Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości :

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 425/2 położona w obrębie Świątniki Górne jednostka ewidencyjna Świątniki Górne o powierzchni 0,0040 ha ujawniona w księdze wieczystej nr KR1I/00033554/6.

Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Świątnikach Górnych w rejonie ul. Królowej Jadwigi. Działka ma kształt wieloboku zbliżony do prostokąta. Teren nachylony w kierunku zachodnim, porośnięty trawą, drzewami i krzewami.

Przeznaczenie nieruchomości:

Działka nr 425/2 położona w obrębie Świątniki Górne zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Nr VII/66/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 maja 2015 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego poz. 3695 z dnia 17 czerwca 2015 r. zmienioną uchwałą Nr XXXVIII/347/2021 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 listopada 2021 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego poz. 7961 z dnia 22 grudnia 2021 r. zmienioną uchwałą Nr XXXIX/363/2021 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 15 grudnia 2021 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego poz. 7963 z dnia 22 grudnia 2021 r. usytuowana jest w terenach oznaczonych symbolem planu A.178MU – tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej.

Cena nieruchomości:

Cena 4 086,00 zł (cztery tysiące osiemdziesiąt sześć zł) - do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT.

Forma zbycia:

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym - uchwała Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych Nr LXIII/548/2023 z dnia 2 października 2023 r.

Niniejszy wykaz zostaje opublikowany na stronie na stronie internetowej www.swiatniki-gorne.pl i Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszony na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Świątnikach Górnych. Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu lokalnym.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) upływa w terminie sześciu tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy referatu gospodarki przestrzennej, Geodezji i Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych, ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36 tel. 12 683 71 19 lub 12 270 40 30 wewn. 119.

Świątniki Górne, 10 października 2023 r.