Zarządzenie Nr 5/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świątniki Górne oraz podania do informacji publicznej wykazu tych nieruchomości

News details

GPGS.6840.1.2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 13 ust. 1, art. 34, 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm., dalej u.g.n.) i uchwały Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych Nr LVI/481/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.

§ 1

1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość będącą własnością Gminy Świątniki Górne, położoną w obrębie Rzeszotary, jednostka ewidencyjna Świątniki Górne, objętą księgą wieczystą nr KR1I/00033715/3 oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 251 o powierzchni 0,51 ha.

2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz, o którym mowa w § 1 ust. 2, poprzez wywieszenie go na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne oraz na stronie internetowej Gminy Świątniki Górne oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Informację o wywieszeniu wykazu publikuje się w prasie lokalnej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom referatu Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży