Zarządzenie Nr 65/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 24 sierpnia 2022 r.

News details

Zarządzenie Nr 65/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 24 sierpnia 2022 r. W sprawie: sporządzenia i podania do informacji publicznej wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

GPGS.6845.13.2022

Zarządzenie Nr 65/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 24 sierpnia 2022 r.

W sprawie: sporządzenia i podania do informacji publicznej wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 34 i 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.).

§ 1

  1. 1. Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu obejmujący część nieruchomości gruntowej o pow. 20 m2, objętej księgą wieczystą KR1I/00030944/6 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 157/3 położona w Świątnikach Górnych
  2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2

1. Postanawia się podać do publicznej wiadomości wykaz, o którym mowa w § 1 ust. 2 poprzez wywieszenie go na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne oraz na stronie internetowej Gminy Świątniki Górne.

2. Informację o wywieszeniu wykazu publikuje się w prasie lokalnej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. regulacji stanu prawnego i nieruchomości.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wykaz nieruchomości