Zarządzenie Nr 75/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do informacji publicznej wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

News details

Zarządzenie Nr 75/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do informacji publicznej wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 34 i 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm., dalej u.o.g.n.).

§ 1

  1. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość gruntową w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego, położoną na terenie gminy Świątniki Górne, obręb Świątniki Górne oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 881/4 i 881/8.

  2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowi załącznik do rozporządzenia.

  3. Sprzedaż nieruchomości, o której mowa w ust. 1, nastąpi w drodze bezprzetargowej, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami dalej u.o.g.n..

§ 2

1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz, o którym mowa w § 1 ust. 2 poprzez wywieszenie go na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne oraz na stronie internetowej Gminy Świątniki Górne.

2. Informację o wywieszeniu wykazu publikuje się w prasie lokalnej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi referatu GPGS.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży