Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych służących rozwojowi sportu w Gminie Świątniki Górne w 2024 roku

News details

ZARZĄDZENIE Nr 1096/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia 2 stycznia 2024 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych służących rozwojowi sportu w Gminie Świątniki Górne w 2024 roku.

Na podstawie uchwały nr XLIII/353/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia
27 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań publicznych służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania, Burmistrz Miasta
i Gminy Świątniki Górne zarządza co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych na wsparcie służących rozwojowi sportu w Gminie Świątniki Górne w 2024 roku.

Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłasza się nabór na kandydatów na członków komisji konkursowej do dokonania wstępnej oceny wniosków złożonych w konkursie, o którym mowa w § 1 w celu ich zaopiniowania. Treść ogłoszenia o naborze członków komisji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ogłoszenia, o których mowa w § 1 i § 2 zarządzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Świątniki Górne oraz na stronie internetowej urzędu www.swiatniki-gorne.pl .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

2_zarzadzenie-zal.-nr-1-ogŁoszenie-o--konkursie-3.pdf

3_zal.-nr-1-do-ogloszenia-wzÓr-wniosku-4.docx

4_zal.nr-2-do-ogloszenia--wzÓr-umowy-7.pdf

5_zal.nr-3-do-ogloszenia--wzÓr-sprawozdania-4.docx

6_zal.nr-4-do-ogloszenia-dane-do-umowy-4.docx

7_zal.-nr-5-do-ogloszenia-karta-oceny-2.pdf

8_zal.nr-6-do-ogloszenia-regulamin-pracy-komisji-konkursowej-3.pdf

9_zarzadzenie-zal.-nr-2-ogloszenie-komisja-3.pdf

10_formularz-zgloszeniowy-kandydata-do-komisji-wzor.pdf