Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Świątniki Górne w 2024 roku

News details

ZARZĄDZENIE Nr 1149/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia 3 kwietnia 2024 r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Świątniki Górne w 2024 roku w zakresie:

1) Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

2) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

3) Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

4 )Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy;

5) Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

6) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz na podstawie Uchwały nr LXV/565/2023 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Świątniki Górne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne zarządza co następuje:

§ 1

1.Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Świątniki Górne w 2024 roku w zakresie:

  1) Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

  2) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

  3) Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

  4) Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy;

  5) Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

  6) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

  Wykaz oferentów, zadań publicznych i wysokości przyznanych środków na wsparcie realizacji zadanych publicznych w Gminie Świątniki Górne w 2024 roku z budżetu Gminy Świątniki Górne w zakresie: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  2. Środki na realizację zadań o których mowa w ust. 1 i 2 znajdują pokrycie w budżecie Gminy Świątniki Górne.

   § 2

   Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia odrzucenia złożonej oferty.

   § 3

   Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert, o którym mowa w Zarządzeniu podlega ogłoszeniu:

   1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne;

   2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne;

   3) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne www.swiatniki-gorne.pl

    § 4

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

    Załącznik nr 1

    do Zarządzenia nr 1149/2024

    Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

    z dnia 3 kwietnia 2024 r.


    Wykaz oferentów, zadań publicznych i wysokości przyznanych środków na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Świątniki Górne w 2024 roku z budżetu Gminy Świątniki Górne wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert:

    PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ

    Lp

    OFERENT

    NAZWA ZADANIA

    KWOTA DOTACJI

    1.

    Uczniowski Klub Sportowy „Astra”

    Konfrontacje ortograficzne.

    3 000,00

    2.

    Uczniowski Klub Sportowy „Astra”

    Teatr - moja pasja III.

    4 500, 00

    3.

    „Klucz do muzyki” w Świątnikach Górnych

    Świątnickie konfrontacje gitarowe.

    4 500,00

    OGÓŁEM :

    11 000,00

    WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

    4.

    Ochotnicza Straż Pożarna w Świątnikach Górnych

    Organizacja gminnych halowych zawodów dla MDP.

    6 000,00

    5.

    Ludowy Klub Sportowy „Tempo” w Rzeszotarach

    Sportowy Dzień Dziecka z Tempem.

    3 500,00

    6.

    Ludowy Klub Sportowy „Tempo” w Rzeszotarach

    Na hali z Tempem.

    2 500,00

    OGÓŁEM :

    12 000,00

    DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM

    7.

    Stowarzyszenie Obrony Praw Obywatelskich i Wolności Słowa

    Senioralia.

    5 000,00

    8.

    Ochotnicza Straż Pożarna we Wrząsowicach

    „10 Jubileuszowa Majówka Seniora.

    5 000,00

    9.

    Fundacja Aktywnej Edukacji

    „Po co nam ruch – warsztaty dla Seniorów.

    2 000,00

    OGÓŁEM :

    12 000,00

    DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE GMINY

    10.

    Galicyjska Izba Gospodarcza

    Promocja przedsiębiorczości poprzez organizację spotkań dyskusyjnych przedsiębiorców „Biznes w Gminie Świątniki Górne – co dalej 2024”.

    5 000,00

    OGÓŁEM :

    5 000,00

    EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

    11.

    Uczniowski Klub Sportowy „Astra”

    Bioróżnorodność wokół nas - 2024.

    2 580,00

    12.

    Uczniowski Klub Sportowy „Astra”

    Leśne przedszkole.

    5 420,00

    13.

    Fundacja Aktywnej Edukacji

    Redukujmy odpady – warsztaty dla młodzieży.

    2 000,00

    OGÓŁEM :

    10 000,00

    PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

    14.

    Uczniowski Klub Sportowy „Astra”

    Warsztaty profilaktyczne dla młodzieży.

    3 000,00

    15.

    Ludowy Klub Sportowy „Tempo” w Rzeszotarach

    Aktywne uprawianie sportu w okresie jesiennym wraz z prelekcjami na temat negatywnych uprzedzeń i stereotypów, panowania nad emocjami, uzależnień od mediów społecznościowych i urządzeń mobilnych.

    3 500,00

    16.

    „Klucz do muzyki” w Świątnikach Górnych

    Ochrona młodzieży szkoły muzycznej przed zagrożeniami.

    3 500,00

    OGÓŁEM :

    10 000,00