Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

News details

ZARZĄDZENIE Nr 981/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Świątniki Górne w 2023 roku w zakresie:

 1. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 2. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy.

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz na podstawie Uchwały nr LII/460/2022 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Świątniki Górne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne zarządza co następuje:

§ 1

1.  Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Świątniki Górne w 2023 roku w zakresie:

  1. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  2. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy.

  2.  Wykaz oferentów, zadań publicznych i wysokości przyznanych środków na wsparcie realizacji zadanych publicznych w Gminie Świątniki Górne w 2023 roku z budżetu Gminy Świątniki Górne w zakresie: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  3.  Środki na realizację zadań o których mowa w ust. 1 i 2 znajdują pokrycie w budżecie Gminy Świątniki Górne.

   § 2

   Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia odrzucenia złożonej oferty.

   § 3

   Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert, o którym mowa w Zarządzeniu podlega ogłoszeniu:

   1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne;
   2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne;
   3. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne www.swiatniki-gorne.pl

   § 4

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.   Załącznik nr 1

   do Zarządzenia nr 981/2023

   Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

   z dnia 27 czerwca 2023 r.

   Wykaz oferentów, zadań publicznych i wysokości przyznanych środków na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Świątniki Górne w 2023 roku z budżetu Gminy Świątniki Górne wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert:

   PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTOROWEJ

   1.

   Uczniowski Klub Sportowy „ASTRA”

   Teatr – moja pasja II.

   5 250,00 zł

   2.

   „Klucz do Muzyki” w Świątnikach Górnych

   Koncert polskich tańców narodowych w wykonaniu zespołów szkoły muzycznej dla lokalnej społeczności.

   5 750,00 zł

   OGÓŁEM :

   11 000,00 zł

   DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE GMINY

   3.

   Galicyjska Izba Gospodarcza

   Promocja przedsiębiorczości poprzez propagowanie tradycji rzemiosła świątnickiego.

   5 000,00 zł

   OGÓŁEM :

   5 000,00 zł