Zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny ofert na realizację zadań publicznych służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w 2024 r.

News details

ZARZĄDZENIE Nr 1103/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia 15 stycznia 2024 r.

w sprawie powołania komisji do oceny ofert na realizację zadań publicznych służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.

Na podstawie § 10 ust. 4 uchwały nr XLIII/353/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań publicznych służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania, Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne zarządza co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję konkursową do dokonania wstępnej oceny wniosków złożonych w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych służących rozwojowi sportu w Gminie Świątniki Górne w 2024 roku, w składzie:

Przewodniczący:

Iwona Ożóg – Inspektor ds. przedsiębiorczości i rozwoju lokalnego;

Członek:

Aleksandra Piegza – Ekodoradca;

Członek:

Magdalena Tatarczuch – Inspektor ds. promocji, projektów i współpracy.

§ 2

Ocena ofert nastąpi w dniu 16 stycznia 2024 r. o godz. 8:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne.

§ 3

Wykonanie zarządzenia zostaje zlecone przewodniczącemu komisji.