Zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.

News details

ZARZĄDZENIE nr 1147/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Na podstawie art.15 ust 2a-2d i 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 poz. 571) oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne zarządza co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję do oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 roku, w składzie:

Przewodniczący:

Iwona Ożóg – inspektor ds. przedsiębiorczości i rozwoju lokalnego

Członek:

Aleksandra Piegza – Ekodoradca;

Członek:

Magdalena Tatarczuch – inspektor ds. promocji, projektów i współpracy.

§ 2

Ocena i wybór ofert nastąpi w dniu 2 kwietnia 2024 r. o godz. 8:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia zostaje zlecone przewodniczącemu komisji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.