Zarządzenie w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świątniki Górne

News details

Zarządzenie Nr 1/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 08.01.2021 r. W sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świątniki Górne

GPGS.6840.3.2020

Zarządzenie Nr 1/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 08.01.2021 r.

W sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Świątniki Górne

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz § 3, § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) i uchwały Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych Nr XXVI/232/2020 z dnia 10 listopada 2020 r., zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świątniki Górne, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Postanawia się podać do publicznej wiadomości niniejsze ogłoszenie poprzez publikację na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na terenie Gminy Świątniki Górne, na okres co najmniej 30 dni.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się pełniącemu obowiązki kierownika Referatu GPGS.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.