Zarządzenie w sprawie rozpatrzenia oferty TS SPARTA Świątniki Górne.

News details

ZARZĄDZENIE Nr 1125/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia 9 lutego 2024 r.

w sprawie: rozpatrzenia oferty TS SPARTA Świątniki Górne.

Na podstawie art. 19a i art. 4 ust. 1 pkt.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), oraz na podstawie uchwały nr LXV/565/2023 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Świątniki Górne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne zarządza, co następuje:

§ 1

1. Po rozpatrzeniu oferty TS SPARTA Świątniki Górne złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorąc pod uwagę brak uwag zgłoszonych w trybie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Świątnickie turnieje sportowe” zleca się realizację zadania publicznego w formie powierzenia realizacji zadania publicznego.

2. Zadanie publiczne wpisuje się w strefę zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej określonej w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Na realizację zadania publicznego, o którym mowa w ust. 1 przyznaje się dotację w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

4. Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

  § 2

  Środki na realizację zadania publicznego znajdują pokrycie w budżecie Gminy Świątniki Górne.

  § 3

  Wzór umowy na wykonanie zadania publicznego oraz wzór sprawozdania końcowego z jego wykonania stanowią odpowiednio załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do Zarządzenia.

  § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


  zal.-nr-1-do-zarz.-wzÓr-umowy-6.docx
  zal.-nr-2-do-zarz.-wzor-sprawozdania-9.docx