Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1149/2024

News details

ZARZĄDZENIE Nr 1154/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia 15 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1149/2024 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Świątniki Górne w 2024 roku.

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz na podstawie Uchwały nr LXV/565/2023 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Świątniki Górne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne zarządza co następuje:

§ 1

W wykazie oferentów, zadań publicznych i wysokości przyznanych środków na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Świątniki Górne w 2024 roku z budżetu Gminy Świątniki Górne wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 1149/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Świątniki Górne w 2024 roku, dokonuje się zmiany załącznika nr 1, który otrzymuje brzmienie:

Wykaz oferentów, zadań publicznych i wysokości przyznanych środków na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Świątniki Górne w 2024 roku z budżetu Gminy Świątniki Górne wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert:

PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ

Lp

OFERENT

NAZWA ZADANIA

KWOTA DOTACJI

1.

Uczniowski Klub Sportowy „Astra”

Konfrontacje ortograficzne.

2 000,00 zł

2.

Uczniowski Klub Sportowy „Astra”

Teatr - moja pasja III.

4 500, 00 zł

3.

„Klucz do muzyki” w Świątnikach Górnych

Świątnickie konfrontacje gitarowe.

4 500,00 zł

OGÓŁEM :

11 000,00 zł

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

4.

Ochotnicza Straż Pożarna w Świątnikach Górnych

Organizacja gminnych halowych zawodów dla MDP.

6 000,00 zł

5.

Ludowy Klub Sportowy „Tempo” w Rzeszotarach

Sportowy Dzień Dziecka z Tempem.

3 500,00 zł

6.

Ludowy Klub Sportowy „Tempo” w Rzeszotarach

Na hali z Tempem.

2 500,00 zł

OGÓŁEM :

12 000,00 zł

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM

7.

Stowarzyszenie Obrony Praw Obywatelskich i Wolności Słowa

Senioralia.

5 000,00 zł

8.

Ochotnicza Straż Pożarna we Wrząsowicach

„10 Jubileuszowa Majówka Seniora.

5 000,00 zł

9.

Fundacja Aktywnej Edukacji

„Po co nam ruch – warsztaty dla Seniorów.

2 000,00 zł

OGÓŁEM :

12 000,00 zł

DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE GMINY

10.

Galicyjska Izba Gospodarcza

Promocja przedsiębiorczości poprzez organizację spotkań dyskusyjnych przedsiębiorców „Biznes w Gminie Świątniki Górne – co dalej 2024”.

5 000,00 zł

OGÓŁEM :

5 000,00 zł

EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

11.

Uczniowski Klub Sportowy „Astra”

Bioróżnorodność wokół nas - 2024.

2 580,00 zł

12.

Uczniowski Klub Sportowy „Astra”

Leśne przedszkole.

5 420,00 zł

13.

Fundacja Aktywnej Edukacji

Redukujmy odpady – warsztaty dla młodzieży.

2 000,00 zł

OGÓŁEM :

10 000,00 zł

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

14.

Uczniowski Klub Sportowy „Astra”

Warsztaty profilaktyczne dla młodzieży.

3 000,00 zł

15.

Ludowy Klub Sportowy „Tempo” w Rzeszotarach

Aktywne uprawianie sportu w okresie jesiennym wraz z prelekcjami na temat negatywnych uprzedzeń i stereotypów, panowania nad emocjami, uzależnień od mediów społecznościowych i urządzeń mobilnych.

3 500,00 zł

16.

„Klucz do muzyki” w Świątnikach Górnych

Ochrona młodzieży szkoły muzycznej przed zagrożeniami.

3 500,00 zł

OGÓŁEM :

10 000,00 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.