wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
środa, 28 października 2020 Imieniny: Szymona, Tadeusza, Wioletty
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Zadania, uprawnienia, obowiązki


 1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. pełnienie funkcji kierownika Urzędu Miasta i Gminy i nadawanie Urzędowi Miasta i Gminy regulaminu organizacyjnego,
 3. gospodarowanie mieniem komunalnym,
 4. przedkładanie Wojewodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń ustanawiających przepisy porządkowe,
 5. sprawowanie kontroli i nadzoru nad działalnością organów jednostki pomocniczej w zakresie określonym w statucie jednostki pomocniczej,
 6. wydawanie, w przypadkach nie cierpiących zwłoki, przepisów porządkowych i przedstawianie ich do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady Miejskiej oraz przesyłanie ich do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i Staroście Powiatu,
 7.  wykonywanie uchwał Rady Miejskiej,
 8. wnioskowanie do Rady Miejskiej w sprawie powoływania i odwoływania Skarbnika Gminy,
 9. powoływanie i odwoływanie w drodze zarządzenia swojego zastępcy,
 10. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 11. udzielanie pełnomocnictwa kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy nie posiadających osobowości prawnej, do jednoosobowego działania,
 12. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych,
 13. prawo upoważnienia swojego zastępcy lub innych pracowników urzędu do wydawania w imieniu Burmistrza decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 14. przygotowanie uchwały budżetowej, wnioskowanie w sprawie zmian tej uchwały oraz przedkładanie jej Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
 15. wyrażanie zgody na wprowadzanie przez Radę Miejską zmian w projekcie budżetu Gminy,
 16. wykonywanie budżetu Gminy,
 17. przedstawianie Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej półrocznej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy,
 18. przygotowywanie projektów uchwał,
 19. sprawowanie funkcji szefa obrony cywilnej Gminy,
 20. sprawowanie funkcji przewodniczącego Gminnego Komitetu Przeciwpowodzio-wego,
 21. opracowywanie planu operacyjnego ochrony ludności przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
 22. przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków,
 23. ustalanie pracownikom zakresów czynności,
 24. wykonywanie innych zadań prawem przypisanych.
pogoda.net